Przejdź do treści

Niedziela, 22.10.2017

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć organizację > Stowarzyszenie > Zarejestrowane w KRS

Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jego członkowie razem realizują wspólny cel, który samodzielnie określają w statucie.

W uproszczeniu stowarzyszenia można podzielić na:

 • stowarzyszenia zwykłe
 • stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • związki stowarzyszeń
 • kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy.

STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS)

Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania.
Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może:

 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej,
 • podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem,
 • zawierać umowy na realizację zadań publicznych,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • powoływać oddziały terenowe,
 • ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Zakładanie stowarzyszenia zarejestrowanego

 1. Zebranie co najmniej 15 osób pragnących założyć stowarzyszenie
 2. Opracowanie statutu stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia musi zawierać następujące informacje (art. 10 ustawy o stowarzyszeniach):

- nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
- teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
- cele i sposoby ich realizacji;
- sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
- władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
- sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał;
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
- zasady dokonywania zmian statutu;
- sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Jeśli stowarzyszenie zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, to w statucie powinno określić strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek.

 1. Zwołanie zebrania założycielskiego
  W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 15 osób. Na zebraniu założycielskim przede wszystkim podejmowana jest  uchwała o powołaniu do życia stowarzyszenia i wybierany jest komitet założycielski. Wybór komitetu założycielskiego jest konieczny. To członkowie komitetu założycielskiego składają i podpisują  dokumenty o rejestrację stowarzyszenia. Zwyczajowo do komitetu wybierane są 2-3 osoby.
 2. Złożenie wniosku o rejestrację w KRS
  Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń (i fundacji) jest sąd rejonowy, mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on obszar danego województwa.
  Dla województwa pomorskiego – Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, 80-169 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10.

Dokumenty potrzebne do założenia stowarzyszenia podlegającego wpisaniu do KRS:

 • Wniosek o wpisanie stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego – składany na urzędowym formularzu KRS-W20

Do formularza KRS-W20 należy dołączyć:
- w celu wpisania informacji o osobach wchodzących w skład komitety założycielskiego lub osób zakładających organizację lub fundatorów, należy wypełnić załącznik KRS-WF  „Założyciele”,
- w celu wpisania informacji na temat organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu i osób wchodzących w jego skład oraz sposobu reprezentacji, należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”,
- jeśli podmiot rejestrowy zgłasza jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców, należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”.

Druki formularzy dostępne są w Sądzie lub można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl  (zakładka „Krajowy Rejestr Sądowy” ) 

 • Statut stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach podpisany przez członków komitetu założycielskiego na każdej ze stron
 • Lista założycieli stowarzyszenia (co najmniej 15 pełnoletnich osób) zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
 • Lista obecności założycieli, obecnych na zebraniu założycielskim stowarzyszenia
 • Protokół z zebrania założycielskiego, zawierający m.in. informację o podjęciu na zebraniu założycielskim uchwał: o założeniu stowarzyszenia, o uchwaleniu Statutu, o wyborze komitetu założycielskiego oraz informację jaką większością głosów ww. uchwały zostały podjęte
 • Informacja o siedzibie stowarzyszenia
 • Jeżeli stowarzyszenie rejestruje działalność gospodarczą, składa również uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje

Wnioskujący o wpis do KRS powinien też załączyć zaświadczenie o wniesieniu opłaty za rejestrację (opłatę wpłaca się na rachunek sądu lub do kasy sądu, w którym składany jest wniosek) lub wniosek o zwolnienie z opłaty – zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.
Zwolnienie to nie obejmuje wpisu do rejestru przedsiębiorców, czyli wtedy, gdy stowarzyszenie rejestruje działalność gospodarczą.

Sąd ma 3 miesiące, od dnia złożenia wniosku, na rozstrzygnięcie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia – oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych.
Sąd rejestrowy wysyła do starosty (organ nadzorujący) odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami. Starosta ma 14 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku, na ustosunkowanie się do złożonego wniosku.
Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący o wpisaniu stowarzyszenia do KRS.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS.

Jak zgłosić zmianę władz stowarzyszenia do KRS ?

Informacje o zmianie członków władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej) zgłasza się do KRS wypełniając:

 • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
 • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie. W związku z tym, że wybór i odwołanie członków władz należy do kompetencji walnego zebrania członków będą to:

 • protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności,
 • uchwała walnego zebrania członków o wyborze/odwołaniu członków zarządu/komisji rewizyjnej.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty.
 
Uwaga! Jeśli stowarzyszenie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców to składa się również poświadczone notarialne albo przed pracownikiem sądu wzory podpisów członków zarządu - dotyczy to nowych osób, które weszły w skład zarządu.

AKTY PRAWNE

 1. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 
 2. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 
 3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) 
 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner banner banner banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.