Przejdź do treści

Wtorek, 20.8.2019

Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Informacje o Radzie

Informacje o Radzie

Powiatowa Rada do Spraw Seniorów powstała w dniu 30 września 2010r.  jako organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniotwórczym w sprawach dotyczących seniorów. Swoją działalność zakończyła w dniu 8 stycznia 2015 r. spotkaniem podsumowującym swoją czteroletnią kadencję.

Powołanie Rady poprzedzone było konsultacjami prowadzonymi z instytucjami, organizacjami, i gminami powiatu tczewskiego, których celem było uzyskanie opinii w sprawie celowości jej powołania oraz określenie zakresu zadań i trybu pracy.

Zgodnie z regulaminem celem działania Rady była integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz  reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.
Rada działa w obszarach wspierania aktywności ludzi starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich  autorytetu. Rada zajmowała się również działaniami na rzecz udostępniania edukacji i kultury oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów.

Do zadań Rady należała ścisła współpraca z władzami Powiatu przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów oraz przekazywanie wypracowanych stanowisk i opinii władzom Gmin.
Rada również przedstawiała swoje propozycje w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowała działania na rzecz seniorów, podejmowała działania zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, a w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji, wydawała opinie i formułowała wnioski, służące rozwojowi działalności na rzecz seniorów, informowała społeczność Powiatu o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez Zarząd Powiatu Tczewskiego i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów, współpracowała z organizacjami i instytucjami, które zajmowały się problemami seniorów.

Rada składała się z przedstawiciele organizacji działających na  rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Tczewskiego, którymi byli osoby wytypowane przez władze wykonawcze poszczególnych Gmin oraz pracownicy Starostwa.

Skład osobowy Rady w dziale:    Skład Rady

Rada spotykała się i obradowała w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Protokoły z posiedzeń opublikowane są w dziale: Posiedzenia Rady.

Obsługę organizacyjną Rady zapewniał Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Na decyzję o zakończeniu działalności Powiatowej Rady ds. Seniorów istotny wpływ miały:

1. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, w wyniku której do ustawy dodano art. 5c, który określa podstawy prawne umożliwiające radzie gminy powołanie gminnej rady seniorów. 
W 2010 roku, kiedy to powołano Powiatową Radę ds. Seniorów, nie było wyraźnej podstawy prawnej do tworzenia rad seniorów. Nowe przepisy nakładają na gminę obowiązek sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. W celu realizacji wskazanego obowiązku rada gminy może, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, utworzyć gminną radę seniorów - podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

2. Inne czynniki – istotną  barierą dla członków Rady była odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem posiedzenia Rady. Powodowało to niską frekwencję na posiedzeniach oraz rezygnacje z członkostwa. W trakcie czteroletniej działalności Rady na 16 odbytych posiedzeń jej pełny skład odnotowano jedynie na pierwszym posiedzeniu.

Zdjęcie pożegnalne Rady Seniorów - 8 stycznia 2015 r.

 

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner banner banner banner banner

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.