Przejdź do treści

środa, 20.1.2021

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Program współpracy > Roczny > Aktualny

Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/2020

Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 października 2020 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

POWIATU TCZEWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI 

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA 2021 ROK


SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 2

SŁOWNIK POJĘĆ 3

ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY 3

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 4

ZASADY WSPÓŁPRACY 4

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 5

FORMY WSPÓŁPRACY 5

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 6

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 8

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 9

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 12

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 13

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI 13

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W KONKURSACH 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15


SŁOWNIK POJĘĆ

§ 1.

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie o pożytku – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) powiecie – rozumie się przez to powiat tczewski jako terytorium;

3) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Tczewski jako jednostkę samorządu terytorialnego;

4) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Tczewskiego;

5) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tczewskiego;

6) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tczewie;

7) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to właściwe wydziały/biura Starostwa Powiatowego w Tczewie;

8) jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to właściwe powiatowe jednostki organizacyjne; 

9) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

10) Radzie Pożytku – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego;

11) Radzie Organizacji – rozumie się przez to Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego;

12) Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych – rozumie się przez to Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

13) Radzie Sportu – rozumie się przez to Powiatową Radę Sportu;

14) Radzie Rynku Pracy – rozumie się przez to Powiatową Radę Rynku Pracy w Tczewie;

15) PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

16) koordynatorze ds. współpracy z organizacjami – rozumie się przez to koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

17) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

18) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego;

19) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

20) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

21) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego; 

22) strona powiatowa – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego;

23) podmiotach ekonomii społecznej – rozumie się przez to podmioty, dla których istotne znaczenie obok celu gospodarczego mają cele społeczne, tj. które poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służą integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej;

24) elektronicznej bazie PES – rozumie się przez to elektroniczną bazę podmiotów ekonomii społecznej mających swoją siedzibę na terenie powiatu prowadzonej na stronie powiatowej.

ZAKRES PODMIOTOWY WSPÓŁPRACY

§ 2.

1. Podmiotami programu są, z jednej strony organy Powiatu a z drugiej organizacje.

2. W realizacji programu po stronie Powiatu uczestniczą:

1) Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania celów, zakresu i zasad współpracy z organizacjami; 

2) Zarząd – w zakresie realizacji współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach priorytetów ustalonych przez Radę;

3) poszczególne komórki i jednostki organizacyjne;

4) koordynator ds. współpracy z organizacjami;

5) Rada Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu;

6) Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;

7) Rada Sportu;

8) Rada Rynku Pracy;

9) zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

10) inne zespoły o charakterze doradczo-inicjatywnym, o ile zostaną utworzone.

3. W realizacji programu po stronie organizacji uczestniczą:

1) organizacje realizujące swoje cele statutowe na rzecz mieszkańców powiatu;

2) Rada Organizacji.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 3.

1. Celem głównym programu jest rozwój współpracy Powiatu z organizacjami na rzecz efektywniejszej realizacji zadań Powiatu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców. 

2. Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:

1) poszerzenie obszarów współdziałania Powiatu z organizacjami w różnorodnych formach i zakresach z wykorzystaniem dostępnych procedur; 

2) wzrost efektywności działania i potencjału instytucjonalnego Powiatu i organizacji dla skutecznej realizacji zadań publicznych;

3) wzmocnienie niezależności organizacji poprzez wsparcie różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej;

4) wzmocnienie systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji, w szczególności poprzez zwiększenie dostępności do potrzebnych usług oraz infrastruktury;

5) podejmowanie inicjatyw realizowanych w partnerstwie; 

6) wspieranie procesu zaangażowania sektora prywatnego w działania społeczne;

7) zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu we współtworzeniu polityk publicznych.

 ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4.

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Powiatu powinna odbywać się jak najbliżej obywateli;

2) partnerstwa – co oznacza, że organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie o pożytku oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

3) efektywności – w myśl której Powiat współpracuje z organizacjami w celu realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i optymalizacji kosztów;

4) jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą Powiat udostępnia organizacjom informacje o zamiarach, celach i wynikach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;

5) suwerenności stron – zgodnie z którą Powiat respektuje odrębność i niezależność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie współpracuje z organizacjami;

6) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Powiat zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych głównie w oparciu o konkursy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a przy wyborze ofert kierować się będzie m.in. oceną możliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego zakresu;

7) partycypacji obywatelskiej – rozumianej jako szeroki współudział obywateli w życiu społecznym powiatu, w szczególności w procesie tworzenia prawa miejscowego, celem uzyskania rekomendacji sektora pozarządowego działającego w dziedzinach dotyczących przedmiotu konsultacji;

8) solidarności – która zakłada, że wartości, na jakich opiera się partnerstwo i współpraca, stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami poszczególnych członków partnerstwa.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 5.

Współpraca Powiatu z organizacjami w roku 2021 obejmować będzie zadania szczegółowo określone w § 7 niniejszego programu, o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1) promocji i ochrony zdrowia;

2) pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) wspierania osób niepełnosprawnych;

4) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

5) kultury fizycznej i turystyki;

6) ochrony środowiska i przyrody;

7) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

8) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;

9) promocji powiatu;

10) współpracy i działalności na rzecz organizacji.


FORMY WSPÓŁPRACY

§ 6.

1. Współpraca pomiędzy Powiatem a organizacjami będzie odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.

2. Finansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami to w szczególności:

1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku, na zasadach określonych w § 10. programu;

2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie bezkonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku, na zasadach określonych w § 11. programu;

3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłoszonego z inicjatywy organizacji, zgodnie z art. 12 ustawy o pożytku, na zasadach określonych w § 12. programu;

4) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów realizujących zadania publiczne powiatu finansowanych z innych źródeł zewnętrznych, na zasadach określonych w § 13. programu;

5) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych realizujących cel publiczny z zakresu sportu, w formie dotacji celowych, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego;

6) realizacja projektów partnerskich z organizacjami na zasadach określonych w art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

7) wspieranie organizacji instrumentami rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Pozafinansowe formy współpracy Powiatu z organizacjami to w szczególności:

1) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań;

2) współtworzenie strategii i polityki publicznej;

3) konsultowanie założeń projektów aktów normatywnych dotyczących obszarów działalności organizacji;

4) działalność Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu, oraz pozostałych rad i zespołów;

5) współpraca z Radą Organizacji jako lokalną reprezentacją organizacji;

6) współpraca z koordynatorem ds. współpracy z organizacjami, tj. osobą odpowiedzialną za kontakt z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi, celem wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy;  

7) działalność i tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu;

8) współpraca z ośrodkami wsparcia organizacji działającymi na terenie powiatu;

9) współpraca z wyspecjalizowaną organizacją w zakresie bezpieczeństwa łączności na terenie powiatu;

10) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej pomiędzy organizacjami;

11) udzielanie organizacjom wsparcia lokalowego na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego;

12) udzielanie organizacjom wsparcia technicznego, merytorycznego i szkoleniowo-doradczego;

13) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Powiatem na ich wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia;

14) współdziałanie przy organizacji i koordynacji wydarzeń i przedsięwzięć powiatowych;

15) promowanie dobrego wizerunku organizacji w postaci upowszechniania dobrych praktyk;

16) promowanie w różnorodnych formach przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji działających na terenie powiatu;

17) obejmowanie patronatem Starosty Tczewskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje na ich wniosek, co najmniej o zasięgu ponadgminnym;

18) prowadzenie w ramach strony powiatowej wydzielonej kategorii strony dedykowanej organizacjom pozarządowym; 

19) uwzględnianie podmiotów ekonomii społecznej wpisanych do elektronicznej bazy PES przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

20) udzielanie organizacjom wsparcia poprzez przekazywanie rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatu na zasadach określonych przez Zarząd.


PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 7.

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi są: 

1) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

a) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, 

b) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,

c) działania  na rzecz zdrowia psychicznego,

d) podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu,

e) wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

2) w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) funkcjonowanie domów pomocy społecznej,

b) organizowanie i prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym typu rodzinnego, 

c) realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz wsparcia specjalistycznego osób w kryzysie i z doświadczeniami posttraumatycznymi,

d) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji, oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

3) w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

a) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością aktywizujących te osoby,

b) reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnością,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

4) w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:

a) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, konferencjach i prelekcjach na terenie powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu kociewskiego,

b) organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych,

c) organizowanie warsztatów twórczych,

d) organizowanie na terenie powiatu wydarzeń patriotycznych,

e) opracowanie i wydawanie publikacji tematycznie związanych z dziedzictwem kulturowym powiatu i regionu kociewskiego,

f) opracowanie, wdrażanie i udział w nowoczesnych formach przekazu twórczości artystycznej,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Biuro Prezydialne, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

5) w zakresie kultury fizycznej i turystyki:

a) organizowanie i udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym, 

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,

c) organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego,

d) opracowanie i wydawanie publikacji promujących powiat tczewski i region kociewski jako miejsce do uprawiania turystyki aktywnej,

e) opracowanie, wdrażanie i udział w nowoczesnych formach przekazu oraz metod treningowych zachęcających do uprawiania sportu i turystyki aktywnej na terenie powiatu tczewskiego i regionu kociewskiego,

f) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Biuro Prezydialne, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

6) w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

a) organizowanie akcji ekologicznych, w tym konkursów ekologicznych, zajęć, konferencji, wystaw, imprez ekologicznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym,

b) promowanie działań na rzecz ochrony klimatu i dostosowania do jego zmian,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

7) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska:

a) organizowanie szkoleń, konkursów, zawodów, turniejów i innych przedsięwzięć o tematyce przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz dotyczącej innych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

b) informowanie ludności powiatu o istotnych zagrożeniach na terenie powiatu zależnie od pory roku,

c) współpraca z wyspecjalizowaną organizacją w zakresie utrzymania w sprawności sieci radiowej w powiecie oraz współdziałanie w zakresie informowania mieszkańców powiatu o zagrożeniach,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Prezydialne, Wydział Edukacji;

8) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy:

a) wsparcie realizacji usług rynku pracy,

b) tworzenie programów wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo,

c) rozwój ekonomii społecznej poprzez wspieranie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,

d) wsparcie poprzez instrumenty rynku pracy,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Powiatowy Urząd Pracy;

9) w zakresie promocji powiatu – organizowanie i współorganizowanie m.in. eventów, kampanii promocyjno-informacyjnych, konferencji oraz innego rodzaju działań zmierzających do efektywnej promocji turystycznej powiatu,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Biuro Prezydialne;

10) w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji: 

a) podejmowanie działań w kierunku rozwoju wolontariatu w organizacjach i instytucjach publicznych,

b) wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych, w szczególności inicjatyw obywatelskich, na rzecz zaspakajania wspólnych potrzeb mieszkańców powiatu,

c) wspieranie działań obywatelskich w zakresie samoorganizacji i samopomocy,

d) wspieranie organizacji w zakresie instytucjonalnym, doradczym i szkoleniowym, 

e) wspieranie edukacji pozaszkolnej,

f) wspieranie organizacji Powiatowej Gali Wolontariatu,

g) wspieranie organizacji konkursów promujących wolontariat i aktywność społeczną wśród młodzieży,

komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację – Biuro Prezydialne, Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji Zarząd może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU 

§ 8.

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 

§ 9.

1. Realizatorami programu są podmioty wskazane w § 2 programu.

2. Program realizowany będzie w szczególności poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb wykonania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób;

2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców powiatu;

3) działalność zespołów doradczo-inicjatywnych;

4) promowanie współpracy samorządu z organizacjami poprzez możliwość objęcia patronatem Starosty Tczewskiego wybranych  przedsięwzięć zgłoszonych przez organizacje;

5) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym organizacja imprez skierowanych na promocję turystyczną, kulturalną oraz gospodarczą powiatu i regionu kociewskiego; 

6) prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa łączności na terenie powiatu;

7) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;

8) prowadzenie w ramach strony powiatowej wydzielonej kategorii strony dedykowanej organizacjom pozarządowym;

9) udzielanie organizacjom, w miarę możliwości, wsparcia lokalowego, organizacyjnego i merytorycznego;

10) podejmowanie działań w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej i wolontariatu.

§ 10.

1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu następuje w formie powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Konkursy ofert odbywają się według następujących zasad:

1) konkurs ogłasza Zarząd;

2) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia;

3) konkurs ogłasza się w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki;

4) złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kryteriów oceny wskazanych w ogłoszeniu o konkursie; 

5) ocena formalna prowadzona jest przez pracowników właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej i polega na uznaniu danego kryterium za spełnione, za niespełnione lub uznaniu, że dane kryterium nie dotyczy oferenta; 

6) uznanie wszystkich kryteriów oceny formalnej za spełnione, ewentualnie uznanie, że dane kryterium nie dotyczy oferenta, umożliwia pozytywną ocenę formalną i przejście do etapu oceny merytorycznej (punktowej);

7) ocena merytoryczna prowadzona jest przez właściwe komisje konkursowe powołane uchwałą Zarządu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określono w § 17; 

8) sposób oceny kryteriów w ramach oceny merytorycznej polega na przyznaniu punktów za stopień spełnienia warunków określonych w definicji danego kryterium wg przyjętej punktacji obowiązującej dla danego kryterium;

9) z ofert podlegających ocenie merytorycznej tworzona jest lista rankingowa ułożona na podstawie ilości uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej, według której proponowane jest finansowanie/dofinansowanie zadania – do momentu wyczerpania środków określonych w ogłoszeniu o konkursie;

10) decyzję o wyborze oferty/ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursowych;

11) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia;

12) wyniki konkursu publikowane są w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki.

§ 11.

1. Na wniosek organizacji Powiat może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego warunki określone w ustawie o pożytku.

2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest w BIP oraz na stronie powiatowej.

3. Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane, w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).

4. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco na stronie powiatowej.

5. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

6. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, podlega ocenie formalnej w zakresie spełnienia: 

1) warunków określonych w ustawie o pożytku: okres realizacji zadania – nie dłuższy niż 90 dni, wysokość wnioskowanych środków finansowych – nie przekracza kwoty 10 000 zł; 

2) ważności oferty: oferta sporządzona na obowiązującym wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, wypełniona w sposób prawidłowy, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji. 

7. Oferta spełniająca wymogi formalne podlega ocenie pod względem celowości realizacji zadania przez zespół, w skład którego wchodzą:

1) przedstawiciel Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu;

2) co najmniej dwóch pracowników właściwej merytorycznie komórki lub jednostki organizacyjnej.

8. W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć z głosem doradczym koordynator ds. współpracy z organizacjami.

9. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego.

10. Po uznaniu przez Zarząd celowości realizacji zadania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, oferta zostaje zamieszczona w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

11. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, oferent zostaje niezwłocznie poinformowany  o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub o braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania. 

12. Decyzję w sprawie wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty. 

13. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie. 

§ 12.

1. Organizacja może z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, również takiego, które dotychczas realizowane jest przez Powiat w inny sposób.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania.

3. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego przez organizacje podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego wniosek.

4. W skład zespołu oceniającego wchodzą: 

1) przedstawiciel Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu;

2) pracownik Wydziału Finansów lub pracownik prowadzący sprawy finansowe właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej;

3) pracownik właściwej merytorycznie komórki lub jednostki organizacyjnej.

5. W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć z głosem doradczym koordynator ds. współpracy z organizacjami.

6. Zespół oceniający, rozpatrując celowość realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje, bierze pod uwagę w szczególności:

1) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie;

2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania wnioskowanego zadania publicznego;

3) środki dostępne na realizację wnioskowanego zadania publicznego;

4) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje.

7. W terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku Zarząd informuje wnioskującego o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, informuje również o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pożytku, oraz o terminie ogłoszenia konkursu.

8. Informacja o przeprowadzonym postępowaniu w zakresie celowości  realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje publikowana jest na stronie powiatowej.

§ 13.

1. Dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych i regionalnych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert. 

2. W ramach konkursu wspierane są projekty, na realizację których organizacja pozyskała środki ze źródeł, o których mowa w ust. 1, a w ramach których przewidziano działania skierowane do mieszkańców powiatu, w tym w szczególności dotyczące priorytetowych zadań publicznych określonych w § 7. 

3. Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad:

1) konkurs ogłasza Zarząd;

2) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia;

3) konkurs ogłasza się w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa;

4) złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej w trybie ciągłym na podstawie kryteriów oceny wskazanych w ogłoszeniu o konkursie; 

5) ocena formalna prowadzona jest przez pracowników właściwej komórki organizacyjnej i polega na uznaniu danego kryterium za spełnione, za niespełnione lub uznaniu, że dane kryterium nie dotyczy oferenta; 

6) uznanie wszystkich kryteriów oceny formalnej za spełnione, ewentualnie uznanie, że dane kryterium nie dotyczy oferenta, umożliwia pozytywną ocenę formalną i przejście do etapu oceny merytorycznej (punktowej);

7) ocena merytoryczna prowadzona jest przez właściwą komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej określono w § 17;

8) terminy posiedzeń komisji konkursowej są uzależnione od terminów składania ofert, przy czym pierwsze posiedzenie nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia;

9) sposób oceny kryteriów w ramach oceny merytorycznej polega na przyznaniu punktów za stopień spełnienia warunków określonych w definicji danego kryterium wg przyjętej punktacji obowiązującej dla danego kryterium;

10) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawia Zarządowi, preferowane do dofinansowania są oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskały minimum punktowe określone w ogłoszeniu o konkursie; 

11) decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane są przez Zarząd na bieżąco – do wyczerpania puli środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków, w formie uchwały;

12) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia;

13) informacje o wyborze oferty/ofert są zamieszczane na bieżąco w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 14.

1. W 2021 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się kwotę 4885622 zł, w tym na: 

1) działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), prowadzenie placówki typu rodzinnego (RDD) oraz domu pomocy społecznej (DPS) – 4399542 zł (w 2020 r. 4286880 zł), źródła finansowania: Powiat, PFRON, budżet państwa; 

2) realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz wsparcie specjalistyczne osób w kryzysie i z doświadczeniami posttraumatycznymi – 20000 zł (w 2020 r. 20000 zł), źródło finansowania: Powiat;

3) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną (NPP) – 190080 zł (w 2020 r. 190080 zł), źródło finansowania: budżet państwa;

4) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych – 80000 zł (w 2020 r. 80000 zł), źródła finansowania: Powiat;

5) pozostałe zadania zlecane do realizacji organizacjom w trybie konkursu oraz w trybie bezkonkursowym 196000 zł (w 2020 r. 206000) zł, źródło finansowania: Powiat, w tym na działania w zakresie: 

a) promocji i ochrony zdrowia – 40000 zł (w 2020 r. 40000 zł),

b) upowszechniania kultury fizycznej i turystyki 46000 zł, w tym 6000 zł na organizację Rowerowego Rajdu Gwiaździstego (w 2020 r. 46000 zł),

c) kultury – 90000 zł (w 2020 r. 100000 zł, w tym 10000 zł na zadanie jednorazowe związane z uczczeniem 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski),

d) ochrony środowiska i przyrody – 5000 zł (w 2020 r. 5000 zł), 

e) dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych – 15000 zł (w 2020 r. 15000 zł).

2. Podstawowym trybem zlecania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jest tryb konkursu. Realizacja zadań w trybie bezkonkursowym możliwa będzie dopiero po zakończeniu konkursów dotacyjnych w poszczególnych obszarach z niewykorzystanych środków finansowych.  

3. Środki na realizację programu mogą ulec zwiększeniu o kwoty pozyskane przez Powiat ze źródeł zewnętrznych lub zmniejszeniu w wyniku przyznania niższej puli środków finansowych na zadania finansowane z budżetu państwa lub PFRON (dotyczy WTZ, DPS, NPP).

4. Zmiana wysokości środków, o których mowa w ust. 1, polegająca na ich zwiększeniu oraz w wyniku dofinansowania innych priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w § 7, nie wymaga aktualizacji niniejszego programu.

5. Ostateczną wysokość środków planowanych na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem określi Rada w uchwałach stanowiących o budżecie Powiatu oraz o podziale środków pochodzących z PFRON. 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 15.

1. Realizacja programu będzie poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2. Celem ewaluacji będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie współpracy.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 r.;

2) liczba ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych w 2021 r., w tym liczba organizacji;

3) liczba ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2021 r. w innych trybach przewidzianych ustawą;

4) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w 2021 r.;

5) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Powiat z przyczyn zależnych od organizacji w 2021 r.;

6) wysokość wnioskowanych dotacji w poszczególnych obszarach na realizację zadań publicznych w 2021 r.;

7) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach na realizację zadań publicznych w 2021 r.;

8) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych w 2021 r.;

9) liczba realizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w 2021 r.;

10) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje w 2021 r.;

11) liczba organizacji, które otrzymały wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne od Powiatu w 2021 r.;

12) liczba inicjatyw podjętych przez Powiat wspólnie z organizacjami w 2021 r.;

13) liczba konsultacji społecznych przeprowadzonych z udziałem organizacji w 2021 r.

4. Zarząd w terminie do 31 maja 2022 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu. Informacja o miejscu i terminie sesji Rady, podczas której będzie przedstawione sprawozdanie, zostanie opublikowana na stronie powiatowej. 

5. Sprawozdanie z realizacji programu opublikowane będzie w BIP i na stronie powiatowej.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI§

16.

1. Prace nad niniejszym dokumentem zainicjowano w lipcu 2021 r. poprzez wystąpienie do wydziałów/biur  Starostwa Powiatowego w Tczewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, powiatowych zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym oraz do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego z prośbą o:

1) wypowiedzenie się, czy w obecnie obowiązującym programie, tj. na 2020 rok, są obszary/zapisy, które należałoby uporządkować, doprecyzować, dodać lub usunąć;

2) wskazanie form współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;

3) wskazanie priorytetowych zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021 roku we współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Na podstawie złożonych propozycji zapisów komórka organizacyjna odpowiedzialna za opracowanie programu przygotowała projekt programu, który po uzyskaniu akceptacji Zarządu przekazano do konsultacji społecznych.

3. Konsultacje prowadzono zgodnie z ustawą o pożytku oraz uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

4. Konsultacje prowadzono w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r.

5. Zastosowane formy konsultacji: 

1) wgląd do konsultowanego projektu programu w siedzibie Starostwa wraz z możliwością przedstawienia swoich uwag i opinii na piśmie;

2) przesłanie konsultowanego projektu programu pocztą elektroniczną do Rady Organizacji oraz funkcjonujących powiatowych zespołów doradczo-inicjatywnych, w tym do: Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Rynku Pracy oraz zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

3) przesłanie projektu programu pocztą elektroniczną na adres organizacji figurujących w bazie kontaktów poczty elektronicznej komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

4) zamieszczenie projektu programu w BIP oraz na stronie powiatowej z jednoczesnym zaproszeniem do udziału w prowadzonych konsultacjach i wskazaniem możliwości zgłaszania uwag i opinii.

6. W okresie trwających konsultacji wpłynął wniosek Rady Organizacji o wprowadzenie do programu zapisu umożliwiającego priorytetowe traktowanie zadań, których realizację przełożono na rok 2021 z powodu epidemii koronawirusa. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku ROP, o którym mowa w ust. 6, i ustaleniu ostatecznego brzmienia programu, przekazano niniejszy dokument do zaopiniowania przez funkcjonujące powiatowe zespoły doradczo-inicjatywne.

8. Wydane opinie zostały załączone do przedstawionego Radzie projektu programu.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W KONKURSACH

§ 17.

1. W skład komisji konkursowych wchodzą:

1) przedstawiciele Zarządu, w tym co najmniej jedna osoba z komórki lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy;

2) co najmniej dwie osoby wskazane przez organizacje, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do składu komisji konkursowych przygotowuje komórka lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Informacja o naborze publikowana jest w BIP, na stronie powiatowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną dodatkowo na stronie tej jednostki.

3. Zarząd przed podjęciem uchwały w sprawie powołania właściwej komisji konkursowej zasięga opinii Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu, i Rady Organizacji w sprawie przedstawicieli organizacji w składzie komisji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku powoływania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych Zarząd przez podjęciem uchwały zasięga dodatkowo opinii Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie przedstawicieli organizacji w składzie komisji.

5. W przypadku, gdy organizacje nie wskażą swoich przedstawicieli, Zarząd powołuje komisje w składzie co najmniej trzyosobowym.

6. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu postępowania administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie. 

7. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

8. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca przewodniczącego wybierana przez obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej zwykłą większością głosów. 

9. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 50 % członków.

10. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności osoby zastępującej przewodniczącego.

11. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.

12. Praca członków komisji konkursowych ma charakter społeczny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

Zmiany w niniejszym programie wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.