Przejdź do treści

Sobota, 7.12.2019

Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Program współpracy > Roczny > Aktualny

Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Załącznik do Uchwały Nr XLV/320/2018

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 16 października 2018 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU TCZEWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA 2019 ROK
 
SPIS TREŚCI
WSTĘP 3
SŁOWNIK POJĘĆ 3
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 4
ZASADY WSPÓŁPRACY 4
ZAKRES PRZEDMIOTOWY 4
FORMY WSPÓŁPRACY 5
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 6
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 8
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU 9
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 9
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI 10
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W KONKURSACH 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10
 
WSTĘP
Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu tczewskiego lub na rzecz jego mieszkańców. Jest także istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Powiatu Tczewskiego. 
Niniejszy program jest uszczegółowieniem Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019. 
SŁOWNIK POJĘĆ
§ 1.
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) uodpp – rozumie się przez to ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
2) powiecie – rozumie się przez to powiat tczewski jako terytorium;
3) samorządzie – rozumie się przez to Powiat Tczewski jako jednostkę samorządu terytorialnego;
4) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Tczewskiego;
5) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tczewskiego;
6) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tczewie;
7) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego i wydziały Starostwa Powiatowego w Tczewie;
8) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9) Radzie Pożytku – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego;
10) Radzie Organizacji – rozumie się przez to Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego;
11) Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych – rozumie się przez to Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych;
12) PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
13) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
14) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego;
15) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Powiatu Tczewskiego z mieszkańcami powiatu tczewskiego, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;
16) polityce publicznej – rozumie się przez to całość długofalowych zamierzeń i towarzyszący im system rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną we współpracy z obywatelami, organizacjami na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania Powiatu Tczewskiego;
17) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
18) wieloletnim programie – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019, stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 listopada 2015 r.;
19) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
20) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na stronie https://bip.powiat.tczew.pl; 
21) stronie powiatowej – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego https://powiat.tczew.pl;
22) stronie NGO – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego dedykowaną organizacjom pozarządowym https://ngo.powiat.tczew.pl; 
23) stronie PCPR – rozumie się przez to stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie https://pcpr.tczew.pl.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 2.
1. Celem głównym programu jest rozwój współpracy samorządu z organizacjami na rzecz efektywniejszej realizacji zadań Powiatu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców. 
2. Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:
1) poszerzenie obszarów współdziałania samorządu z organizacjami w różnorodnych formach i zakresach z wykorzystaniem dostępnych procedur; 
2) wzrost efektywności działania i potencjału instytucjonalnego samorządu i organizacji dla skutecznej realizacji zadań publicznych;
3) wzmocnienie niezależności organizacji poprzez wsparcie różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej;
4) wzmocnienie systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji, w szczególności poprzez zwiększenie dostępności do potrzebnych usług oraz infrastruktury;
5) zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych w partnerstwie; 
6) wspieranie procesu zaangażowania sektora prywatnego w działania społeczne;
7) zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu we współtworzenie polityk publicznych. 
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 3.
Współpraca samorządu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) partnerstwa; 
3) efektywności; 
4) jawności podejmowanych działań; 
5) suwerenności stron; 
6) uczciwej konkurencji; 
7) partycypacji obywatelskiej; 
8) solidarności.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 4.
Współpraca samorządu z organizacjami w roku 2019 obejmować będzie zadania szczegółowo określone w § 6 niniejszego programu, o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) wspierania osób niepełnosprawnych;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) upowszechniania kultury fizycznej i turystyki;
5) pomocy społecznej;
6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
7) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
8) wspierania aktywności obywatelskiej i wolontariatu;
9) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
10) edukacji ekologicznej i działań proekologicznych;
11) promocji turystycznej powiatu.
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 5.
1. Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami będzie odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.
2. Finansowe formy współpracy samorządu z organizacjami to w szczególności:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu, zgodnie z uodpp, na zasadach określonych w §10 wieloletniego programu;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie bezkonkursowym, zgodnie z art. 19a uodpp, na zasadach określonych w § 11 wieloletniego programu;
3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłoszonego z inicjatywy organizacji, zgodnie z art. 12 uodpp, na zasadach określonych w § 12 wieloletniego programu;
4) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych samorządu w zakresie części adresowanej do mieszkańców powiatu w trybie konkursu, na zasadach określonych w § 10 wieloletniego programu; 
5) zlecanie organizacjom realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie konkursu, na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492);
6) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych realizujących cel publiczny z zakresu sportu, w formie dotacji celowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), na zasadach określonych w uchwale Nr XXVII/164/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 listopada 2016 r.;
7) realizacja projektów partnerskich z organizacjami na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307).
3. Pozafinansowe formy współpracy samorządu z organizacjami to w szczególności:
1) diagnozowanie lokalnych problemów w oparciu o oferty realizacji zadań publicznych oraz badania ankietowe i opinie organizacji;
2) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, w tradycyjny sposób oraz w oparciu o najnowsze instrumenty;
3) współtworzenie strategii i programowanie polityki publicznej;
4) konsultowanie założeń projektów aktów normatywnych; 
5) prowadzenie efektywnego systemu monitoringu i ewaluacji programów i strategii; 
6) działalność Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu tczewskiego, oraz pozostałych rad i podmiotów konsultacyjnych; 
7) współpraca z Radą Organizacji jako lokalną reprezentacją organizacji;
8) tworzenie w miarę potrzeb przez organy samorządu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów samorządu;
9) współpraca z ośrodkami wsparcia organizacji działającymi na terenie powiatu;
10) składanie wspólnych ofert i w miarę możliwości wspólnych projektów samorządu i organizacji w ramach partnerstw projektowych;
11) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej pomiędzy organizacjami;
12) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z samorządem na ich wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia;
13) promowanie dobrego wizerunku organizacji w postaci upowszechniania dobrych praktyk;
14) promowanie w różnorodnych formach działań przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji działających na terenie powiatu;
15) obejmowanie patronatem Starosty Tczewskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje na ich wniosek, co najmniej o zasięgu ponadgminnym;
16) wspieranie Powiatowej Gali Wolontariatu;
17) udzielanie organizacjom wsparcia technicznego, merytorycznego, lokalowego i szkoleniowo-doradczego;
18) prowadzenie przez samorząd strony NGO dedykowanej organizacjom;
19) prowadzenie na stronie NGO: 
- elektronicznej bazy organizacji działających na terenie powiatu,
- elektronicznej bazy podmiotów ekonomii społecznej (PES) mających swoją siedzibę na terenie powiatu;
20) uwzględnianie podmiotów ekonomii społecznej wpisanych do elektronicznej bazy PES przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późń. zm.). 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 6.
1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi są: 
1) w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
a) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
b) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby,
c) reintegracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością,
d) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
e) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
f) prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, w tym w ramach  realizacji powiatowych programów polityki zdrowotnej, 
b) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,
c) promocja zdrowia psychicznego,
d) podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu,
e) wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
f) prowadzenie opieki hospicyjnej dla nieuleczalnie chorych,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
3) w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji i prelekcji na terenie powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu kociewskiego,
b) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych,
c) organizowanie warsztatów twórczych,
d) organizowanie na terenie powiatu wydarzeń patriotycznych,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Biuro Prezydialne, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie zajęć sportowych, konferencji, wystaw, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym, 
b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
c) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Biuro Prezydialne, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
5) w zakresie pomocy społecznej:
a) funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
b) organizowanie i prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej,
c) bezpłatne poradnictwo w zakresie prawnym, psychologicznym i pedagogicznym, 
d) realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom doświadczającym przemocy,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
6) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:
a) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
7) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy:
a) wsparcie realizacji usług rynku pracy,
b) tworzenie programów wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo,
c) rozwój ekonomii społecznej poprzez wspieranie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
8) w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej i wolontariatu: 
a) podejmowanie działań w kierunku rozwoju wolontariatu w organizacjach i instytucjach publicznych,
b) wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych, w szczególności inicjatyw obywatelskich, na rzecz zaspakajania wspólnych potrzeb mieszkańców powiatu,
c) wspieranie działań obywatelskich w zakresie samoorganizacji i samopomocy,
d) wspieranie organizacji w zakresie instytucjonalnym, doradczym i szkoleniowym, 
e) wspieranie edukacji pozaszkolnej,
f) wspieranie organizacji Powiatowej Gali Wolontariatu,
g) wspieranie organizacji konkursów promujących wolontariat i aktywność społeczną wśród młodzieży,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Biuro Prezydialne, Biuro Organizacyjne, Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
9) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska:
a) organizowanie szkoleń, konkursów, zawodów, turniejów i innych przedsięwzięć o tematyce przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz dotyczącej innych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 
b) informowanie ludności powiatu o istotnych zagrożeniach na terenie powiatu zależnie od pory roku,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Wydział Administracji i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji, Biuro Prezydialne;
10) w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych:
a) organizowanie akcji ekologicznych, w tym konkursów ekologicznych, zajęć, konferencji, wystaw, imprez ekologicznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym,
b) promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła; propagowanie konieczności oszczędzania energii ciepłowniczej i elektrycznej; uświadamianie o szkodliwości spalania odpadów oraz paliw niskiej emisji w paleniskach domowych; uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci ciepłowniczej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczaniem emisji niskiej,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
11) w zakresie promocji turystycznej powiatu:
a) organizowanie i współorganizowanie m.in. eventów, kampanii promocyjno – informacyjnych, konferencji oraz innego rodzaju działań zmierzających do efektywnej promocji turystycznej powiatu,
b) organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego,
podmiot odpowiedzialny za realizację – Biuro Prezydialne.
2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji Zarząd może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
§ 7.
1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.
2. Realizatorami programu są podmioty wskazane w § 2 wieloletniego programu.
3. Program realizowany będzie w szczególności poprzez: 
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb wykonania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób;
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców powiatu;
3) działalność zespołów doradczo-inicjatywnych;
4) promowanie współpracy samorządu z organizacjami poprzez możliwość objęcia patronatem Starosty Tczewskiego wybranych  przedsięwzięć zgłoszonych przez organizacje;
5) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym organizacja imprez skierowanych na promocję turystyczną, kulturalną oraz gospodarczą powiatu i regionu kociewskiego;
6) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach;
7) prowadzenie strony https://ngo.powiat.tczew.pl dedykowanej organizacjom pozarządowym, w tym bazy danych organizacji działających na terenie powiatu tczewskiego;
8) udzielanie organizacjom, w miarę możliwości, wsparcia lokalowego, organizacyjnego i merytorycznego;
9) podejmowanie działań w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej i wolontariatu.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 8.
1. W 2019 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem planuje się kwotę 4.446.916 zł, w tym na: 
1) działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), prowadzenie rodzinnego domu dziecka (RDD) oraz domu pomocy społecznej (DPS) – 3.960.836 zł (w 2018 r. 3.811.406 zł), źródła finansowania: Powiat, PFRON, budżet państwa; 
2) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną – 190.080 zł (w 2018 r. 182.178 zł), źródło finansowania: budżet państwa;
3) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych – 80.000 zł (w 2018 r. 80.000 zł);
4) realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – 100.000 zł (w 2018 r. 100.000 zł, w tym na działania w zakresie: ochrony i promocji zdrowia 40.000 zł, upowszechniania kultury fizycznej 40.000 zł, powiatowych programów polityki zdrowotnej 20.000 zł);
5) pozostałe zadania zlecane do realizacji organizacjom w trybie konkursu oraz w trybie bezkonkursowym 116.000 zł (w 2018 r. 105.000) zł, w tym na działania w zakresie: 
- rozwoju kultury w powiecie tczewskim – 90.000 zł (w 2018 r. 90.000 zł), 
- edukacji ekologicznej i działań proekologicznych – 5.000  zł (w 2018 r. 5.000 zł), 
- dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych – 15.000 zł (w 2018 r. 10.000 zł), 
- organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego 6.000 zł (w 2018 r. zadanie nie było zlecane do realizacji organizacjom),
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podstawowym trybem zlecania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jest tryb konkursu. Realizacja zadań w trybie art. 19a możliwa będzie dopiero po zakończeniu konkursów dotacyjnych w poszczególnych obszarach z „pozostałych lub niewykorzystanych” środków finansowych.  
3. Środki na realizację programu mogą ulec zwiększeniu o kwoty pozyskane przez samorząd ze źródeł zewnętrznych.
4. Wysokość środków na realizację zadań może ulec zmianie na podstawie uchwał stanowiących o budżecie powiatu.
5. Zmiana wysokości planowanych środków finansowych na realizację programu, polegająca na ich zwiększeniu, nie wymaga aktualizacji niniejszego programu.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 9.
1. Realizacja programu będzie poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem ewaluacji będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie współpracy.
3. Ocena realizacji programu przeprowadzona będzie na podstawie wskaźników ilościowych i jakościowych określonych w § 14, w ust. 3 wieloletniego programu.
4. Do oceny realizacji programu wykorzystane będą ankiety ewaluacyjne złożone przez organizacje realizujące zadania publiczne dofinansowane z budżetu samorządu.
5. Zarząd w terminie do 31 maja 2020 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu. Informacja o miejscu i terminie sesji Rady, podczas której będzie przedstawione sprawozdanie, zostanie opublikowana na stronie NGO. 
6. Sprawozdanie z realizacji programu opublikowane będzie w BIP i na stronie NGO w zakładce: Program współpracy.
 
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
§ 10.
1. Niniejszy program opracowano na bazie obowiązującego w 2018 roku Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, we współpracy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie z Radą Organizacji, właściwymi wydziałami/biurami Starostwa Powiatowego w Tczewie, PCPR, PUP, zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym.
2. Projekt programu poddano konsultacjom społecznym.
3. Konsultacje prowadzono zgodnie z ustawą uodpp oraz uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
4. Konsultacje prowadzono w okresie od 28 sierpnia 2018 r. do 18 września 2018 r.
5. Zastosowane formy konsultacji programu: 
1) wgląd do konsultowanego projektu programu w siedzibie Starostwa wraz z możliwością przedstawienia swoich uwag i opinii na piśmie;
2) przesłanie konsultowanego projektu programu pocztą elektroniczną do Rady Organizacji oraz Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 
3) przesłanie projektu programu pocztą elektroniczną na adres organizacji figurujących w bazie  kontaktów poczty elektronicznej komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;
4) zamieszczenie projektu programu w BIP, na stronie powiatowej oraz stronie NGO z jednoczesnym zaproszeniem do udziału w prowadzonych konsultacjach i wskazaniem możliwości zgłaszania uwag i opinii.
6. W okresie trwających konsultacji wpłynęło dziesięć uwag, z czego trzy uwzględniono w całości oraz jedną częściowo, cztery uznano za niezasadne, dwie odroczono do rozpatrzenia w kolejnych latach projektowych. 
7. W dniu 25 września 2018 r. Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok i przekazał go pod obrady Rady. 
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W KONKURSACH
§ 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach zostały określone w § 10 wieloletniego programu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
Zmiany w niniejszym projekcie wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.