Przejdź do treści

Sobota, 7.12.2019

Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Tryb bezkonkursowy > Jak otrzymać dotację

Jak otrzymać dotację - mały grant

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) umożliwia stosowanie uproszczonej procedury przekazywania środków na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Zgodnie z art. 19a na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego  nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Tryb postępowania

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2.  Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin - nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).

3. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Samorządu na realizację zadania.

4. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

5. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, podlega ocenie formalnej na podstawie karty oferty.

6. Oferta spełniająca wymogi formalne, po uznaniu przez Zarząd Powiatu Tczewskiego celowości realizacji zadania, zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie http://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.  Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

7. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych lub w przypadku uznania braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie, a także braku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, Zarząd niezwłocznie  przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych, o braku celowości realizacji zadania, o braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.

8. Decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6, oraz po rozpatrzeniu złożonych uwag. 

9. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o podjętej decyzji.

Dotacja udzielana w tym trybie potocznie nazywana jest „małym grantem”.

15 rad, które pomogą w ubieganiu się o małe granty:

 1. Wniosek o mały grant należy złożyć wtedy, gdy są dostępne środki w budżecie Powiatu. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco w dziale: Tryb bezkonkursowy > Ogłoszenia. Nabór jest ciągły – co oznacza, że można złożyć ofertę w każdym momencie, jednak wnioski są rozpatrywane wtedy, gdy są dostępne środki. Powiat może, ale nie musi przeznaczać środków na małe granty. Jeśli ich nie zaplanowano, nie ma sensu składać wniosku, gdyż nie będzie on rozpatrzony.
 2. Wniosek na mały grant może być złożony na zadanie pożytku publicznego wymienione w ustawie o pożytku w art. 4. ust. 1 (ponad 30 zadań). Zadanie powinno mieć charakter lokalny lub regionalny.
 3. Planując projekt (do)finansowany z małego grantu, należy mieć na względzie, że na wyniki oceny i podpisanie umowy na realizację czeka się ok. 30 dni.
 4. Należy przekonać zespół oceniający do swojego pomysłu: należy opisać projekt dobrze, rzetelnie i konkretnie. Formularz wniosku o mały grant jest bardzo prosty i zakłada prosty opis zadania, z uwzględnieniem celu, odbiorców, miejsca realizacji oraz sposobu wykorzystania ewentualnego wkładu rzeczowego i osobowego – jeśli jest wykazany w kosztorysie.
  Rekomendujemy, by w opisie zadania (projektu) umieścić także prosty harmonogram z działaniami oraz by uzasadnić dlaczego właśnie ten projekt powinien otrzymać dofinansowanie. Wskazane jest też poinformowanie o ewentualnych podwykonawcach działań merytorycznych – to jest zapisywane później w umowie o realizację zadania.
 5. Rezultaty powinny być opisane konkretnie – tak, aby dały się zmierzyć i wykazać w sprawozdaniu.
 6. Należy racjonalnie skonstruować budżet – nie powinien on być zbyt szczegółowy (to utrudnia potem realizację i sprawozdanie, ani zbyt ogólny – to utrudnia ocenę jego sensowności). Należy pamiętać, że w sprawozdaniu należy udokumentować wydatki fakturami, rachunkami, umowami.
 7. Należy przemyśleć wykazanie w kosztorysie wkładu własnego. Do decyzji organizacji należy, czy będzie to realizacja zadania w formie wsparcia czy powierzenia. Pomimo że nie trzeba wykazywać, jakie kwoty po stronie wkładu własnego pochodzą ze środków finansowych, a jakie z wkładu osobowego czy rzeczowego – należy to zaplanować i w trakcie realizacji udokumentować, gdyż trzeba będzie to wykazać w sprawozdaniu oraz podczas ewentualnej kontroli. Urząd ma na kontrolę 5 lat.
 8. Można zaplanować pobieranie opłat od uczestników projektu, odbiorców, lecz jest to możliwe tylko w trybie działalności odpłatnej pożytku publicznego, a uzyskane pieniądze muszą być przeznaczone na realizację tego konkretnie projektu.
 9. Należy pamiętać o warunkach brzegowych:
  1) projekt nie może trwać dłużej niż 90 dni (90 dni to nie są 3 miesiące);
  2) musi zamykać się w roku budżetowym – czas jego realizacji nie może przypadać na przełom roku;
  3) nie można starać się o więcej niż o 10.000 zł na jeden projekt;
  4) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19a nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w ciągu roku.
 10. Należy pamiętać, że jeden projekt może być sfinansowany tylko raz ze środków Powiatu.
 11. Należy pamiętać o skreśleniu właściwych opcji w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza wniosku, dotyczących pobierania opłat, niezalegania ze składkami, itp.
 12. Należy pamiętać, aby wniosek złożyły upoważnione osoby – te, których nazwiska widnieją w KRS (lub innej ewidencji), zgodnie ze sposobem reprezentacji oficjalnie przyjętym przez organizację albo osoby mające pełnomocnictwo.
 13. Wniosek należy podpisać w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną). Nieczytelny podpis może być przyczyną odrzucenia wniosku formalnie.
 14. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie – w formie papierowej. Podmioty, które nie są wpisane do KRS, dołączają do wniosku potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 15. Wniosek można skonsultować z właściwym merytorycznie Wydziałem. Dane kontaktowe dostępne są w dziale: Kontakt.


Polecam instrukcję wypełniania formularza ofertowego dostępną w dziale: Tryb bezkonkursowy > Druki i wzory formularzy, napisanie wniosku o mały grant jest proste po przestudiowaniu niniejszej instrukcji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019 przyjętego uchwałą Nr XII/82/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.