Przejdź do treści

Poniedziałek, 23.9.2019

Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Program współpracy > Wieloletni > Aktualny

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019

Załącznik do Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

Herb Powiatu Tczewskiego

  WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU TCZEWSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA LATA 2016 – 2019

TCZEW 2015

 
Spis treści

Preambuła 3
Słownik pojęć 3
Zakres podmiotowy współpracy 4
Zasady współpracy 4
Cel główny i cele szczegółowe programu 5
Formy współpracy 5
Priorytety współpracy 7
Okres realizacji programu 9
Sposób realizacji programu 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 9
Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu 9
Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych z pominięciem konkursu 10
Zlecanie realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji 11
Sposób tworzenia programu 12
Ocena realizacji programu 12
Postanowienia końcowe. 13

 
Preambuła

Dążąc do budowy aktywności mieszkańców powiatu tczewskiego oraz do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego dzięki prężnie działającemu sektorowi pozarządowemu w powiecie tczewskim, jak również kierując się konstytucyjną zasadą pomocniczości, ustanawia się Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019.
Akt ten stanowi fundament dla budowy systemu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi - skupiającymi mieszkańców powiatu tczewskiego i działającymi dla ich dobra. Reguluje on długofalowe kierunki współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim rozwiązania systemowe w obszarze finansowych i pozafinansowych form współpracy. Program jest dokumentem wyznaczającym kierunki i ramy współpracy samorządu powiatowego i organizacji na lata   2016-2019, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Program został opracowany w sposób partycypacyjny, w oparciu o zasady partnerstwa i dialogu obywatelskiego, przy udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Słownik pojęć

§ 1.

Ilekroć w programie jest mowa o:
1) uodpp – rozumie się przez to ustawę  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
2) powiecie – rozumie się przez to powiat tczewski jako terytorium;
3) Samorządzie – rozumie się przez to Powiat Tczewski jako jednostkę samorządu terytorialnego;
4) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Tczewskiego;
5) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tczewskiego;
6) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tczewie;
7) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego i wydziały Starostwa Powiatowego w Tczewie;
8) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
9) Radzie Pożytku – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego;
10) Radzie Organizacji – rozumie się przez to Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego;
11) Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych – rozumie się przez to Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych;
12) Radzie Sportu – rozumie się przez to Powiatową Radę Sportu;
13) Radzie Zatrudnienia – rozumie się przez to Powiatową Radę Zatrudnienia w Tczewie;
14) PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
15) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.);
16) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tczewskiego;
17) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy Powiatu Tczewskiego z mieszkańcami powiatu tczewskiego, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej;
18) polityce publicznej – rozumie się przez to całość długofalowych zamierzeń i towarzyszący im system rozwiązań prawnych, przyjętych i realizowanych przez władzę publiczną we współpracy z obywatelami, organizacjami na rzecz społeczności zamieszkującej obszar działania Powiatu Tczewskiego;
19) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
20) programie – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019;
21) rocznym programie – rozumie się przez to program współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi na dany rok;
22) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na stronie http://bip.powiat.tczew.pl;
23) stronie powiatowej – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego http://powiat.tczew.pl;
24) strona NGO – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego dedykowaną organizacjom pozarządowym http://ngo.powiat.tczew.pl;
25) stronie PCPR – rozumie się przez to stronę internetową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie http://pcpr.tczew.pl.

Zakres podmiotowy współpracy

§ 2.

1. Podmiotami programu są, z jednej strony organy Samorządu a z drugiej organizacje.
2. W realizacji programu po stronie Samorządu uczestniczą:
1) Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki publicznej Samorządu;
2) Zarząd – w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach priorytetów ustalonych przez Radę;
3) poszczególne  komórki organizacyjne;
4) Rada Pożytku;
5) Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;
6) Rada Sportu;
7) Rada Zatrudnienia;
8) inne zespoły o charakterze doradczo-inicjatywnym.
3. W realizacji programu po stronie organizacji uczestniczą:
1) organizacje realizujące swoje cele statutowe na rzecz mieszkańców powiatu;
2) Rada Organizacji.

Zasady współpracy

§ 3.

Współpraca Samorządu z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości - zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Samorządu powinna odbywać się jak najbliżej obywateli;
2) partnerstwa - co oznacza, że organizacje, na zasadach i w formie określonej w uodpp oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
3) efektywności - w myśl której Samorząd współpracuje z organizacjami w celu realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i optymalizacji kosztów;
4) jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą Samorząd udostępnia organizacjom informacje o zamiarach, celach i wynikach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;
5) suwerenności stron - zgodnie z którą Samorząd respektuje odrębność i niezależność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, i w takim zakresie współpracuje z organizacjami;
6) uczciwej konkurencji - co oznacza, że Samorząd zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych głównie w oparciu o konkursy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a przy wyborze ofert kierować się będzie m.in. oceną możliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego zakresu;
7) partycypacji obywatelskiej - rozumianej jako szeroki współudział obywateli w życiu społecznym powiatu, w szczególności w procesie tworzenia prawa miejscowego, celem uzyskania rekomendacji sektora pozarządowego działającego w dziedzinach dotyczących przedmiotu konsultacji;
8) solidarności - która zakłada, że wartości, na jakich opiera się partnerstwo i współpraca, stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami poszczególnych członków partnerstwa.

Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 4.

1. Celem głównym programu jest długofalowy rozwój współpracy Samorządu z organizacjami.
2. Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:
1) poszerzenie obszarów współdziałania Samorządu z organizacjami w różnorodnych formach i zakresach z wykorzystaniem dostępnych procedur;
2) wzrost efektywności działania i potencjału instytucjonalnego Samorządu i organizacji dla skutecznej realizacji zadań publicznych;
3) wzmocnienie niezależności organizacji poprzez wsparcie różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej;
4) wzmocnienie systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji, w szczególności poprzez zwiększenie dostępności do potrzebnych usług oraz infrastruktury;
5) zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych w partnerstwie;
6) wspieranie procesu zaangażowania sektora prywatnego w działania społeczne;
7) zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu w współtworzenie polityk publicznych.

Formy współpracy

§ 5.

1. Współpraca pomiędzy Samorządem a organizacjami będzie odbywać się w formach finansowych i pozafinansowych.
2. Finansowe formy współpracy Samorządu z organizacjami to w szczególności:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu,  zgodnie z uodpp, na zasadach określonych w § 10 programu;
2) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych z pominięciem konkursu, zgodnie z art. 19a uodpp, na zasadach określonych w § 11 programu;
3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłoszonego z inicjatywy organizacji, zgodnie z art. 12 uodpp, na zasadach określonych w § 12 programu;
4) realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19b-h uodpp; Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określi Rada w drodze uchwały;
5) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych z innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Samorządu w zakresie części adresowanej do mieszkańców powiatu w trybie konkursu, na zasadach określonych w § 10 programu;
6) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych realizujących cel publiczny z zakresu sportu, w formie dotacji celowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715), na zasadach określonych w uchwale Rady, która dostępna jest na stronie NGO > Prawo dla NGO > Prawo lokalne;
7) realizacja projektów partnerskich z organizacjami na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).
3. Pozafinansowe formy współpracy Samorządu z organizacjami to w szczególności:
1) coroczne diagnozowanie lokalnych problemów w oparciu o oferty realizacji zadań publicznych oraz badania ankietowe i opinie organizacji;
2) wzajemne informowanie się partnerów o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, w tradycyjny sposób oraz w oparciu o najnowsze instrumenty;
3) współtworzenie strategii i programowanie polityk publicznych w oparciu o diagnozę i poszukiwanie rozwiązań problemów oraz wyzwań i  potencjalnych realizatorów, jak najszersze, powszechne  informowanie  o postępach prac oraz o wynikach ostatecznych;
4) konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych; odbywa się zgodnie z zapisami uchwały Nr LII/328/10 Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami; konsultacje społeczne, skierowane do szerokiego grona zainteresowanych, powinny być organizowane na jak najwcześniejszym etapie tworzenia nowych rozwiązań  lub przepisów, ich cel powinien być jasno sformułowany, czas odpowiednio zaplanowany, a ich wyniki zawierające informację zwrotną o przyjęciu lub odrzuceniu zaproponowanych sugestii lub uwag podane do publicznej wiadomości;
5) zawieranie umów wieloletnich z organizacjami;
6) składanie i rozliczanie ofert w wersji papierowej oraz poprzez elektroniczny generator wniosków, co zminimalizuje możliwość popełnienia błędów formalnych przez organizacje;
7) prowadzenie efektywnego systemu monitoringu i ewaluacji programów, polityk i zadań publicznych, zgodnie z zasadą pomocniczości, poprawności realizacji i rozliczania zadań publicznych;
8) działalność Rady Pożytku na zasadach określonych w uodpp oraz pozostałych rad i podmiotów konsultacyjnych; wdrażanie standardów powoływania i funkcjonowania rad opisanych w modelu współpracy Rady Pożytku do Standardowego Użytku;
9) współpraca z Radą Organizacji jako  lokalną reprezentacją organizacji poprzez wzajemne informowanie się, diagnozowanie problemów i potrzeb organizacji oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz organizacji powiatu;
10) tworzenie w miarę potrzeb przez organy Samorządu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów Samorządu;
11) współpraca z ośrodkami wsparcia organizacji działających na terenie powiatu;
12) składanie wspólnych ofert i w miarę możliwości wspólnych projektów Samorządu i organizacji w ramach partnerstw projektowych;
13) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej pomiędzy organizacjami; w ramach tej współpracy Samorząd może inicjować oraz być podmiotem pośredniczącym w kontaktach pomiędzy organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami;
14) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Samorządem na ich wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, w przypadku nieuzyskania rekomendacji istnieje możliwość złożenia  protestu do Rady Pożytku;
15) promowanie dobrego wizerunku organizacji w postaci upowszechniania dobrych praktyk;
16) promowanie w różnorodnych formach działań przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji działających na terenie powiatu;
17) obejmowanie patronatem Starosty Tczewskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje na ich wniosek, co najmniej o zasięgu ponadgminnym, co nie oznacza dofinansowania wydarzenia, ale zgodę  na używanie herbu Samorządu we wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych;
18) wspieranie corocznej Powiatowej Gali Wolontariatu;
19) udzielanie organizacjom wsparcia technicznego, merytorycznego, lokalowego i szkoleniowo-doradczego;
20) prowadzenie elektronicznej bazy organizacji działających na terenie powiatu oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES) mających swoją siedzibę na terenie powiatu;
21) prowadzenie przez Samorząd strony NGO dedykowanej organizacjom;
22) uwzględnianie przez Starostwo PES mających swoją siedzibę na terenie powiatu i wpisanych do elektronicznej bazy PES, o której mowa w pkt 20, przy zamówieniach od 5.000 złotych brutto w postępowaniach, do których nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych.

Priorytety współpracy

§ 6.

1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi są:
1) w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:
a) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,
b) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby,
c) reintegracja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością,
d) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
e) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
f) prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych;
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym,
b) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,
c) promocja zdrowia psychicznego,
d) promocja zdrowia wśród osób starszych,
e) podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu,
f) wspieranie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
g) prowadzenie opieki hospicyjnej dla nieuleczalnie chorych;
3) w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji i prelekcji na terenie powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu kociewskiego,
b) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych,
c) organizowanie warsztatów twórczych,
d) organizowanie na terenie powiatu wydarzeń patriotycznych;
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki:
a) organizowanie zajęć sportowych, konferencji, wystaw, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym,
b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
c) wspieranie działalności statutowej klubów sportowych;
5) w zakresie pomocy społecznej:
a) prowadzenie domu pomocy społecznej,
b) organizowanie i prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki rodzicielskiej,
c) mediacje oraz bezpłatne porady prawne,
d) realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy osobom doświadczającym przemocy;
6) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa:
a) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa;
7) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy:
a) wsparcie realizacji usług rynku pracy,
b) tworzenie programów wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo,
c) rozwój ekonomii społecznej poprzez wspieranie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
8) w zakresie aktywności obywatelskiej i wolontariatu:
a) podejmowanie działań w kierunku rozwoju wolontariatu w organizacjach i instytucjach publicznych,
b) wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych, w szczególności inicjatyw obywatelskich, na rzecz zaspakajania wspólnych potrzeb mieszkańców powiatu,
c) wspieranie działań obywatelskich w zakresie samoorganizacji i samopomocy,
d) wspieranie organizacji w zakresie instytucjonalnym, doradczym i szkoleniowym,
e) wspieranie edukacji pozaszkolnej;
9) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska:
a) organizowanie konkursów, zawodów, turniejów i innych przedsięwzięć o tematyce przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży,
b) informowanie ludności powiatu o istotnych zagrożeniach na terenie powiatu zależnie od pory roku;
10) w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych:
a) organizowanie akcji ekologicznych, w tym konkursów ekologicznych, zajęć, konferencji, wystaw, imprez ekologicznych dla mieszkańców powiatu, w szczególności o charakterze otwartym,
b) promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła; propagowanie konieczności oszczędzania energii ciepłowniczej i elektrycznej; uświadamianie o szkodliwości spalania odpadów oraz paliw niskiej emisji w paleniskach domowych; uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci ciepłowniczej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczaniem emisji niskiej.
2. W wyniku stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji Zarząd może w drodze uchwały wskazać inne niż określone w ust. 1 zadania, które wymagają realizacji, w celu ich zlecenia organizacjom na zasadach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Okres realizacji programu

§ 7.

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 roku.

Sposób realizacji programu

§ 8.

Program będzie realizowany w oparciu o roczne programy. Wdrażanie programów koordynuje Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9.

1. Na wsparcie realizacji zadań zlecanych organizacjom w trybie corocznych konkursów ogłaszanych na podstawie uodpp oraz w trybie art. 19a uodpp finansowanych ze środków Samorządu (z wyłączeniem środków zewnętrznych takich jak: budżet państwa, środki PFRON, środki Funduszy Europejskich) oraz na wspieranie działalności statutowej klubów sportowych planuje się kwotę co najmniej: 1.020.000 zł, to jest co najmniej 255.000 zł w każdym roku budżetowym.
2. Każdego roku w rocznym programie zostanie określona kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w danym roku budżetowym.
3. Wysokość zaplanowanych środków finansowych na dany rok nie może być niższa niż w roku poprzednim, pożądany jest stopniowy wzrost wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w kolejnych latach – zasada ta nie dotyczy środków pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych, w tym z Funduszy Europejskich.
4. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach określi Rada w uchwałach stanowiących o budżecie Samorządu.

Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu

§ 10.

1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie konkursu następuje w formie powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Konkursy ofert odbywają się według następujących zasad:
1) konkurs ogłasza Zarząd;
2) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia;
3) konkurs ogłasza się w BIP, na stronie NGO oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie PCPR;
4) złożone oferty opiniują komisje konkursowe powołane uchwałą Zarządu do oceny ofert z określonego zakresu zadań;
5) oferty, przed przekazaniem do właściwej komisji konkursowej, podlegają ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwej komórki organizacyjnej;
6) formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie kart oceny, których wzory zostały określone uchwałą Zarządu i dostępne są na stronie NGO > Konkurs ofert-dotacje > Druki i wzory formularzy;
7) decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji konkursowej;
8) podjęta uchwała jest podstawą do zawarcia pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia;
9) wyniki konkursu publikowane są w BIP, na stronie NGO oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa, a w przypadku zadań finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie PCPR.
3. W skład komisji konkursowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, wchodzą:
1) przedstawiciele Zarządu, w tym co najmniej jedna osoba z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy;
2) co najmniej dwie osoby wskazane przez organizacje, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do składu komisji konkursowych na dany rok przygotowuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Informacja o naborze publikowana jest w BIP, na stronie NGO oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa.
5. Zarząd przed podjęciem uchwały w sprawie powołania właściwej komisji konkursowej zasięga opinii Rady Pożytku i Rady Organizacji w sprawie przedstawicieli organizacji w składzie komisji, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku powoływania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych Zarząd przez podjęciem uchwały zasięga dodatkowo opinii Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie przedstawicieli organizacji w składzie komisji.
7. W przypadku, gdy organizacje nie wskażą swoich przedstawicieli, Zarząd powołuje komisje w składzie co najmniej trzyosobowym.
8. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu postępowania administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.
9. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca przewodniczącego wybierana przez obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej zwykłą większością głosów.
11. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 50 % członków.
12. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności osoby zastępującej przewodniczącego.
13. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.
14. Praca członków komisji konkursowych ma charakter społeczny.

Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych z pominięciem konkursu

§ 11.

1. Na wniosek organizacji Samorząd może zlecić wnioskodawcy, z pominięciem konkursu, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego warunki określone w uodpp.
2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest w BIP oraz na stronie NGO > Tryb bezkonkursowy.
3.  Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin - nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).
4. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Samorządu na realizację zadania. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco na stronie NGO.
5. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
6. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, podlega ocenie formalnej na podstawie karty oferty, której wzór dostępny jest na stronie NGO > Tryb bezkonkursowy.
7. Oferta spełniająca wymogi formalne zostaje zamieszczona w BIP, na stronie NGO oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.  Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
8. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, Zarząd niezwłocznie  przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.
9. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty i po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego złożoną ofertę, w skład którego wchodzą:
1) przedstawiciel Rady Pożytku;
2) pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
3) pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.
10. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

Zlecanie realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji

§ 12.

1. Organizacja może z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego, również takiego, które dotychczas realizowane jest przez Samorząd w inny sposób.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania.
3. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego przez organizację podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego wniosek.
4. W skład zespołu oceniającego wchodzą:
1) przedstawiciel Rady Pożytku;
2) pracownik  Wydziału Finansów Starostwa;
3) pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.
5. Zespół oceniający, rozpatrując celowość realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje, bierze pod uwagę w szczególności:
1) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania wnioskowanego zadania publicznego;
3) środki dostępne na realizację wnioskowanego zadania publicznego;
4) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje.
6. W terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku Zarząd informuje wnioskującego o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, informuje również o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 uodpp, oraz o terminie ogłoszenia konkursu.
7. Informacja o przeprowadzonym postępowaniu w zakresie celowości  realizacji wnioskowanego zadania publicznego przez organizacje publikowana jest na stronie NGO.

Sposób tworzenia programu

§ 13.

Prace nad niniejszym dokumentem rozpoczęły się w miesiącu maju 2015 r. Projekt opracował czteroosobowy zespół utworzony z przedstawicieli Rady Pożytku, Rady Organizacji oraz  pracownika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON  Starostwa. W dniu 2 czerwca 2015 r. Rada Pożytku oraz Rada Organizacji zorganizowały otwarte spotkanie, na którym przedstawiono i skonsultowano założenia do projektowanego dokumentu. Następnie, po uwzględnieniu zgłoszonych w toku ww. spotkania uwag, w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu Rady Pożytku jeszcze raz przedyskutowano zapisy projektowanego dokumentu i wprowadzono poprawki. Wypracowany dokument przekazano do zaopiniowania Radcy Prawnemu a następnie przedstawiono Zarządowi celem przyjęcia i przekazania do konsultacji społecznych. Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r., po dokonaniu pewnych zmian w przedłożonym dokumencie, przyjął projekt programu.
W dniu 14 lipca 2015 r. ogłoszono konsultacje projektowanego dokumentu, które prowadzono do 31 sierpnia 2015 r. W konsultacjach udział wzięło 6 podmiotów. Z wynikami konsultacji zapoznano Zarząd. Po rozpatrzeniu nadesłanych uwag i propozycji zapisów w dniu 8 października 2015 r. zorganizowano spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli organizacji oraz członków Rady Pożytku, Rady Organizacji, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Zatrudnienia, celem omówienia i naniesienia ostatecznych poprawek w projektowanym dokumencie.
Zarząd po zaakceptowaniu ostatecznych poprawek i zmian  w niniejszym dokumencie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019 i skierował go pod obrady Rady. Projekt przekazano Radzie Pożytku i Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych celem wyrażenia opinii.

Ocena realizacji programu

§ 14.

1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
2. Celem ewaluacji będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie współpracy.
3. Ustala się następujące wskaźniki ilościowe i jakościowe niezbędne do oceny realizacji programu:
1) wskaźniki ilościowe:
a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
b) liczba ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019, w tym liczba organizacji,
c) liczba ofert złożonych na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019 w innych trybach przewidzianych ustawą,
d) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
e) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Samorząd z przyczyn zależnych od organizacji w latach 2016-2019,
f) wysokość wnioskowanych dotacji w poszczególnych obszarach na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
g) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
h) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje na realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
i) liczba realizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) w latach 2016-2019,
j) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje w latach 2016-2019,
k) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji, z podziałem na wolontariuszy i pracowników, w realizację zadań publicznych w latach 2016-2019,
l) liczba osób (odbiorców) realizowanych zadań publicznych w latach 2016-2019,
m) liczba organizacji, które otrzymały wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne od Samorządu w latach 2016-2019,
n) liczba diagnoz środowiska pozarządowego wykonanych przez Samorząd w latach 2016-2019,
o) liczba inicjatyw podjętych przez Samorząd wspólnie z organizacjami w latach 2016-2019,
p) liczba konsultacji społecznych przeprowadzonych z udziałem organizacji w latach 2016-2019;
2) wskaźniki jakościowe :
a) jakie zmiany nastąpiły w wyniku realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków budżetu Samorządu,
b) jakie grupy społeczne odniosły korzyść w wyniku realizacji zadań publicznych,
c) jakie korzyści odniosły organizacje realizujące projekty.
4. Wskaźniki, o których mowa w ust. 3, określane będą na podstawie sprawozdań z realizacji rocznych programów.
5. Zarząd w terminie do 31 maja 2020 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu. Informacja o miejscu i terminie sesji Rady, podczas której będzie przedstawione sprawozdanie, zostanie opublikowana na stronie NGO.
6. Sprawozdanie z realizacji programu opublikowane będzie w BIP i na stronie NGO  > Program współpracy.

Postanowienia końcowe.

§ 15.

Zmiany w niniejszym projekcie wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.