Zdobądź środki na likwidację barier – do 31 października 2019 roku

Zdobądź środki na likwidację  barier – do 31 października 2019 roku

Do 31 października 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach obszaru E dotyczy wartości wymaganego wkładu własnego, nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania.

Adresatami programu mogą być dla obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. 

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku:

W ramach obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie
do 31 października 2019 roku.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: O Funduszu-->Programy i zadania PFRON-->Programy realizowane obecnie-->Program wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Pomorskim PFRON telefonicznie pod numerami: (58) 3500539, (58) 3500533 lub w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych
i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 lub telefonicznie pod numerami: (58) 7734914, (58) 7734913.