Przejdź do treści

środa, 20.1.2021

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2021 roku

Zgodnie z uchwałą Nr 118/355/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 listopada 2020 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2021 roku.
Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl, oraz do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 – w wersji papierowej.
Treść ogłoszenia poniżej.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2021 roku.

I. Cel konkursu i rodzaj zadań

1. Celem konkursu jest wspieranie najbardziej wartościowych kulturalnych wydarzeń i przedsięwzięć w powiecie tczewskim w ramach priorytetowych zadań publicznych wyszczególnionych w programie współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
2. Do zadań priorytetowych objętych niniejszym konkursem należą:
1) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, konferencjach i prelekcjach na terenie powiatu, w szczególności związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu kociewskiego;
2) organizowanie i udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych;
3) organizowanie warsztatów twórczych;
4) organizowanie na terenie powiatu wydarzeń patriotycznych;
5) opracowanie i wydawanie publikacji tematycznie związanych z dziedzictwem kulturowym powiatu i regionu kociewskiego;
6) opracowanie, wdrażanie i udział w nowoczesnych formach przekazu twórczości artystycznej.

II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przeznacza na realizację zadań konkursowych środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie.
3. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

III.  Termin realizacji zadań konkursowych i zasady finansowania

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 marca 2021 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2021 r.
2. Zlecenie realizacji zadań konkursowych odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji wybranych zadań konkursowych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
3. Planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie może przekroczyć 90 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
4. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu finansowego, który może pochodzić z finansowych środków własnych (np. składki, środki wypracowane prze organizację), środków finansowych z innych źródeł publicznych (np. z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, darowizn.
5. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
6. Koszty administracyjne stanowią tę część kosztów, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego działania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania, w tym m. in. koszty zarządu (np. koordynacja zadania, obsługa księgowa zadania), opłaty administracyjne związane z realizowanym zadaniem (np. opłaty za najem powierzchni biurowych), opłata za media w zakresie związanym z obsługą administracyjną zadania, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych.
7. Oferent może w źródłach finansowania kosztów realizacji zadania wykazać wkład osobowy, tj. pracę wolontariuszy oraz pracę społeczną swoich członków. Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy uwzględnić charakter czynności powierzonych wolontariuszom bądź swoim członkom, czas realizacji tych czynności oraz koszty, jakie musiałby ponieść zatrudniając odpłatnie personel.
8. W źródłach finansowania kosztów realizacji zadania nie należy wykazywać zasobów rzeczowych. W przypadku zaangażowania na potrzeby zadania własnych i/lub pozyskanych nieodpłatnie z innych źródeł zasobów rzeczowych, w punkcie IV.2. oferty należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w poszczególnych działaniach.

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które łącznie spełniają następujące warunki:
1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;
3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
2. Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na właściwy zakres zadań, dostarczając jednocześnie do siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników.
3. Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną, lub elektroniczny).
4. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
2) jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem lub ewidencją – kopia upoważnienia do działania w imieniu oferenta;
3) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego – kopia statutu organizacji.
5. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj. wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 5, dostępne są na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

V.  Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty realizacji zadań konkursowych w wersji elektronicznej oraz potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w terminach:
1) do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl udostępnionego na stronie https://witkac.pl, oraz jednocześnie
2) do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 – w wersji papierowej – w postaci wygenerowanego z elektronicznego generatora ofert witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty (opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych) wraz z  kompletem wymaganych załączników, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganym kompletem załączników należy dostarczyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – rozwój kultury w powiecie tczewskim 2021” do Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa). W przypadku większej liczby ofert – każde potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem załączników należy złożyć w oddzielnej kopercie.
3. Oferenci używający profilu zaufanego, zamiast dokumentacji papierowej, mogą przesłać przez ePUAP potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników w formie elektronicznej – dokumentacja wymaga podpisu/podpisów elektronicznych zgodnie z ustanowioną reprezentacją oferenta (wsparcie użytkowników ePUAP: tel. 42 2535450, e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl).
4. Złożenie wygenerowanej z elektronicznego generatora ofert witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego (opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych) zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

VI.  Tryb i kryteria oceny ofert konkursowych

1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o  przyjęte kryteria oceny ofert. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona będzie przy użyciu systemu informatycznego witkac.pl.
2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych:
1) kryteria oceny formalnej:
a) oferta została złożona za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,
c) potwierdzenie złożenia oferty zawiera sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w generatorze,
d) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),
e) proponowane zadanie wpisuje się w priorytetowe zadania konkursowe,
f) planowana dotacja w ramach złożonej oferty nie przekracza 90 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,
g) oferent wykazał w źródłach finansowania wkład finansowy własny i/lub pochodzący z innych źródeł,
h) koszty administracyjne nie przekraczają 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania,
i) potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną lub z udzielonego pełnomocnictwa,
j) do potwierdzenia złożenia oferty dołączono wymagane załączniki;
2) kryteria oceny merytorycznej:
a) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt) – w jaki sposób oferent uzasadnił potrzebę realizacji zadania z punktu widzenia dotychczasowej oferty kulturalnej powiatu oraz jaki jest przewidywany wpływ realizacji zadania na życie kulturalne mieszkańców powiatu,
b) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, czy opis zawarty w ofercie pozwala na wyciągnięcie wniosku, że oferent posiada konkretny plan dotarcia do uczestników/odbiorców zadania, jaka jest pożądana frekwencja w przedsięwzięciu,
c) planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) – czy planowane metody promocji zadania są dopasowane do deklarowanego zasięgu przedsięwzięcia i zdefiniowanej grupy odbiorców, czy planowane działania są szczegółowo i zrozumiale opisane i czy właściwie zaplanowano termin ich realizacji, czy przewidziano czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań,
d) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – czy zasięg przedsięwzięcia jest odzwierciedlony w opisie zakładanych rezultatów, w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe, czy przyjęty sposób monitorowania rezultatów pozwoli na określenie stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu,
e) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia,
f) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt) – w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,
g) spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań (0-3 pkt) – w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,
h) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,
i) udział planowanej dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, im niższy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów, i tak: poniżej 90 % – 1 pkt, poniżej 70 % – 2 pkt, poniżej 50 % – 3 pkt,
j) udział środków finansowych własnych i/lub pochodzących z innych źródeł w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od zadeklarowanego przez oferenta wkładu finansowego, im wyższy udział wkładu finansowego w całkowitych kosztach zadania tym wyższa liczba przyznanych punktów i tak: powyżej 1 % – 1 pkt, powyżej 10 % – 2 pkt, powyżej 20 % – 3 pkt,
k) zasoby rzeczowe (0-3 pkt) – czy oferent przewidział do wykorzystania przy realizacji zadania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wykazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań;
3) kryterium oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (0-38 pkt).
3. Przebieg oceny formalnej ofert konkursowych:
1) ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
2) w trakcie oceny formalnej, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień, w tym w szczególności udokumentowania zgodności prowadzonej działalności statutowej z zakresem konkursu;
3) w przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. i – j (brak podpisów osoby/osób upoważnionych i/lub brak wymaganych załączników) oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) potwierdzenie złożenia oferty niezawierające podpisu żadnej z uprawnionych osób nie zostanie zakwalifikowane do uzupełnienia, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych;
5) informacja o konieczności uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie zostanie przesłana do oferenta za pośrednictwem systemu informatycznego witkac.pl;
6) oferent jest zobowiązany do weryfikacji swojego konta w systemie informatycznym witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu informatycznego witkac.pl;
7) odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a – h, w przypadku braku podpisu na potwierdzeniu złożenia oferty co najmniej jednej osoby upoważnionej oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełnił braków formalnych, do których został wezwany.
4. Przebieg oceny merytorycznej ofert konkursowych:
1) ocenie merytorycznej podlega każda oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej;
2) oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą zbiorczo przekazane do komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 117/343/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w celu zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury w powiecie tczewskim;
3) komisja konkursowa dokona oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej;
4) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego posiedzenia komisji konkursowej będą mogły odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość;
5) komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień;
6) komisja konkursowa może określić możliwy do dofinansowania merytoryczny zakres zadania przedstawiony w ofercie oraz zaproponować kwotę dofinansowania;
7) średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez członków komisji konkursowej będzie stanowić ocenę oferty i na jej podstawie utworzona zostanie lista rankingowa, według której proponowane będą kwoty dofinansowania – do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych;
8) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Tczewskiego, preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 23 punkty z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.
5. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VII.  Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 19 lutego 2021 r.
3. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona w systemie informatycznym witkac.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tczewskiego https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

VIII.  Realizacja zadania

1. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent zobowiązany będzie do określenia, czy zmniejsza zakres rzeczowy realizacji zadania oraz do przedłożenia zaktualizowanego planu i harmonogramu/opisu rezultatów/kosztorysu zadania (w aktualizacji kosztorysu, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może ulec zwiększeniu procentowy udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania). Złożone aktualizacje będą stanowić podstawę do zawarcia umowy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. uzyskanie niższej od planowanej dotacji z innego źródła publicznego) może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania w stosunku do podanego w ofercie. Przed podpisaniem umowy/aneksu oferent jest zobowiązany do pisemnego wyjaśnienia przyczyn tych zmian i uzyskania akceptacji Zarządu Powiatu Tczewskiego.
4. W przypadku zawarcia umowy oferent zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz do umieszczenia logo powiatu, pobranego ze strony https://ngo.powiat.tczew.pl     – zakładka Logotypy.
5. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania, w toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania, z zastosowaniem następujących zasad:
1) do 20 % w ramach kosztów dotyczących danego działania;
2) do 10 % pomiędzy kosztami poszczególnych działań;
3) nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji działań na wydatki administracyjne.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w ust. 5 pkt 1 i/lub pkt 2 oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.
7. Ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), Zarząd Powiatu Tczewskiego na wniosek oferenta  może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego  i finansowego zadania – pod warunkiem zachowania ogólnej zgodności zadania z zakresem konkursu, z zastrzeżeniem ust 8 i 9.
8. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust 7, będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.
9. W przypadku gdy uzasadnia to zakres zmian, o których mowa w ust. 7, oferent:
1) może wystąpić do Zarządu Powiatu Tczewskiego o obniżenie dotacji na etapie sporządzania aktualizacji wniosku;
2) w przypadku wystąpienia o sporządzenie aneksu do umowy – dokonuje zwrotu części dotacji, gdy wypłacona kwota  przewyższa koszty realizowane po wprowadzeniu zmian, o których mowa w  ust. 7.
10. Oferent po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków witkac.pl oraz w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora wniosków witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną.
11. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia generatora wniosków witkac.pl, dopuszcza się złożenie sprawozdania wyłącznie w wersji papierowej. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, zakładka: Komunikaty i ogłoszenia oraz na powiatowej stronie https://ngo.powiat.tczew.pl.
12. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.

IX.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim

1. W 2020 roku na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przeznaczono środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł. Dotacje przyznano jedenastu organizacjom na realizację 13 zadań (uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 74/227/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.). Ponieważ pięć organizacji odstąpiło od realizacji zadań konkursowych z powodu epidemii koronawirusa, z powstałych wolnych środków przyznano w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowanie do realizacji 6 innych zadań z zakresu rozwoju kultury w powiecie tczewskim (uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 105/308/2020 z dnia 3 września 2020 r., Nr 106/312/2020 z dnia 10 września 2020 r. oraz Nr 116/342/2020 z dnia 5 listopada 2020 r.). Przedmiotowe uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl.
2. W 2019 roku organizacjom pozarządowym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przekazano środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego Nr 15/65/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. dotacje przyznano 11 organizacjom na realizację 13 zadań. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl.

X.  Dane osobowe – klauzula informacyjna

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu realizacji ustawowych zadań, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4;
3) odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);
4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
5) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;
6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl.

XI.  Postanowienia końcowe

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego zastrzega sobie prawo do:
1) nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym;
2) odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie;
3) przesunięcia terminu składania ofert;
4) unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu;
5) przesunięcia terminu lub zaniechania zlecania zadań z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zmieniające się wytyczne i zalecenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.