Przejdź do treści

Poniedziałek, 5.12.2022

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres wskazany powyżej.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z:

realizacją współpracy finansowej i niefinansowej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ciałami opiniodawczo-doradczymi, w tym także w zakresie czynności związanych z opiniowaniem ofert realizacji zadań publicznych składanych w konkursach ofert oraz wynikające z powyższego wykonanie zawartych umów, 

prowadzeniem elektronicznej bazy organizacji działających na terenie powiatu oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES) mających siedzibę na terenie powiatu tczewskiego, 

w konsekwencji realizacji postanowień Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjmowanego corocznie uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego i publikowanego w BIP https://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce Program współpracy;

2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 6 kwietnia 1989 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w związku z realizacją zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, rejestracją uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i stowarzyszeń zwykłych; 

3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w celu archiwizacji; określone kategorie danych (zwykle numer telefonu i/lub adres e-mail mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrażonej przez Państwa zgody).

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (aktualny wykaz u Inspektora Ochrony Danych), podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby trzecie, które będą miały możliwość zapoznania się z danymi upublicznionymi na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl. Upublicznieniu podlegają wyłącznie dane kontaktowe organizacji oraz dane, na których udostępnienie wyrazili Państwo zgodę.

5. W związku ze sprawowanym przez Starostę Tczewskiego nadzorem nad fundacjami/ stowarzyszeniami Państwa dane osobowe zostały przekazane Staroście Tczewskiemu przez sąd dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji programu współpracy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji lub do czasu wycofania danych przez podmiot.

7. Podanie danych osobowych wynikających z ww. przepisów prawa jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie:

brak możliwości umieszczenia ich w internetowej bazie Podmiotów Ekonomii Społecznej, bądź umieszczenie niepełnych danych o podmiocie,

brak możliwości udzielenia dotacji oraz zawarcia w tym celu umowy,

brak możliwości zarejestrowania stowarzyszenia/fundacji. Konsekwencja niepodania danych kontaktowych, na których przetwarzanie wyrażają Państwo zgodę, będzie utrudnienie kontaktu z Państwem.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.