Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

WPIS ZMIAN W EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644)
  4. Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl  

Termin realizacji:
Wpis zmiany danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu zmian w ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis zmian w ewidencji.

Wymagane dokumenty:
1) Pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji.
2) Protokół z zebrania zawierający Informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
-nazwy stowarzyszenia,
-adresu siedziby,
-regulaminu działalności, 
a także wyboru:
-nowego przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
-zarządu,
-komisji rewizyjnej,
3) Lista obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.
W przypadku zmiany regulaminu działalności należy złożyć 2 egz. jednolitego tekstu regulaminu.

Opłaty: nie dotyczy

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.
Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.

Procedura załatwienia sprawy:
Stowarzyszenie zwykłe składa Staroście Tczewskiemu, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Do wprowadzania zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do ewidencji.
Jeżeli wniosek o dokonanie zmian zawiera braki, Starosta Tczewski wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na zamieszczenie zmian liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Starosta Tczewski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu zmian w ewidencji albo bezskuteczności złożonego wniosku. 

Druki i formularze:
wzór wniosku o wpis zmian do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.