Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

WPIS ZMIAN W EWIDENCJI KLUBU SPORTOWEGO / UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Uczniowskie Kluby Sportowe

Termin realizacji:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie zamian w ewidencji Klubu dotyczących: 

 • nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego,
 • imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
 • informacji o statucie: dacie zmiany statutu,
 • danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,
 • celu działania,
 • terenu działania; 


2. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami;

3. Lista obecności członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany z własnoręcznymi podpisami;

4. Lista członków Klubu w dniu zebrania;

5. 2 egzemplarze jednolitego tekstu statutu (w przypadku jego zmiany);

6. Przy zmianie adresu, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby Klubu i prowadzenia przez nią działalności statutowej pod wskazanym adresem.


Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja:
tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.


Procedura załatwienia sprawy:
Osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu składają wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian (§ 8 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych).


Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,
 • listę obecności członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany z własnoręcznymi podpisami,
 • listę członków Klubu w dniu zebrania,
 • 2 egzemplarze jednolitego tekstu statutu (w przypadku jego zmiany),
 • przy zmianie adresu, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku lokalu na utworzenie siedziby Klubu i prowadzenia przez nią działalności statutowej pod wskazanym adresem,
 • dowód opłaty skarbowej w wysokości 10zł za wydanie decyzji 


Inne informacje:
Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych, bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Druk:
Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.