Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).
 4. Teksty aktów prawnych dostępne są na stronie Sejmu RP pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl  
Termin realizacji:

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub nastąpi wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub złożenie do Sądu wniosku o zakazie założenia stowarzyszenia.
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.


Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / członków Zarządu / członków Organu Kontroli Wewnętrznej  (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.


2) Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o:


a) przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub


b) zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub


c) zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).


3) Lista wszystkich członków założycieli, jednak nie mniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).


4) Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie / Zarządu /organu kontroli wewnętrznej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia oraz o siedzibie stowarzyszenia zwykłego (oryginał).


5) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma znajdować się siedziba Stowarzyszenia (w przypadku, kiedy siedziba organizacji nie mieści się w lokalu własnościowym jej członka, wymagana jest zgoda właściciela/zarządcy budynku/ lokalu na utworzenie siedziby stowarzyszenia i prowadzenia przez stowarzyszenie działalności statutowej pod wskazanym adresem).


Dokumenty wymienione w pkt. 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
Dokument wymieniony w pkt. 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego.


Opłaty:
 nie dotyczy


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
Składanie dokumentów: 
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.
Odbiór dokumentów: 
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.
Informacja:
tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.


Procedura załatwienia sprawy:

W celu uzyskania wpisu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (wniosek podpisują wszyscy członkowie Zarządu) składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Tczewski wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
Starosta Tczewski informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. 
W przypadku niedokonania wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazie założenia stowarzyszenia do Sądu - przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.


Druki i formularze:
 1. wzór wniosku o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych - wersja z Przedstawicielem 
 2. wzór wniosku o wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych - wersja z Zarządem
 3. wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z przedstawicielem
 4. wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z Zarządem 
 5. wzór regulaminu Stowarzyszenia zwykłego - wersja z Zarządem i Komisją Rewizyjną
 6. wzór listy Członków Założycieli Stowarzyszenia Zwykłego
 7. wzór protokołu z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Zwykłego

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.