Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

REJESTRACJA KLUBU SPORTOWEGO / UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018r. poz. 1263)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.)


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Kluby Sportowe (KS) działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS).


Termin realizacji:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji Starosty Tczewskiego.

2. Dwa egzemplarze Statutu Klubu, który powinien zawierać:

 • nazwę, odróżniającą je od innych stowarzyszeń;
 • siedzibę i teren działania;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków; 
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady wprowadzania zmian statutu;
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.


3. Lista członków założycieli (co najmniej 7 osób) obecnych na Zebraniu Założycielskim zawierająca następujące dane:

 • imiona i nazwiska;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • własnoręczne podpisy.


Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informację, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach;

4. Informacja o adresie siedziby Klubu.

5. Protokół z Zebrania Założycielskiego, zawierający m.in. informację o podjęciu na Zebraniu Założycielskim następujących uchwał: 

 • o wyborze Komitetu Założycielskiego wraz z umocowaniem go do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wpisem do ewidencji Starosty Tczewskiego;
 • o założeniu Klubu;
 • o uchwaleniu Statutu Klubu;
 • o wyborze władz Klubu (jeśli został powołany na Zebraniu Założycielskim);
 • o wyborze organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (jeśli  został powołany na Zebraniu Założycielskim);
 • w sprawie ustalenia adresu siedziby Klubu.

6. Oświadczenie właściciela lokalu, że wyraża zgodę aby lokal stanowił adres siedziby Klubu;

7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji

Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów: Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225. 

Informacja: tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.

Procedura załatwienia sprawy:

W celu uzyskania wpisu Komitet Założycielski składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Starosta Tczewski wzywa do jego uzupełnienia.
Wpis, odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.