Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)


Termin realizacji:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych;
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności;
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, która zawiera informacje: o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia;
 4. Lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków;
 5. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia;
 6. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji)


Opłaty: brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja:
tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.


Procedura załatwienia sprawy:

I. Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

 1. sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia) zgodnie z zapisami Regulaminu stowarzyszenia zwykłego;
 2. sporządzić listę obecności;
 3. sporządzić listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

II. Następnie likwidator:

1. pisemnie zawiadamia Starostę Tczewskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego oraz dołącza:

 • protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia;
 • listę obecności;
 • listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia;

2. podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego w Tczewie na  ok. 3 tygodnie).

III. Ponadto likwidator:

1. sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

2. ustala listę wierzycieli i dłużników;

3. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku);

4. dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych; 

5. zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);

6. sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

7. sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);

8. po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

9. składa wniosek do Starosty Tczewskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
 • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego,

10. po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Uwagi:

Likwidacja stowarzyszenia polega na:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności,
 • zadysponowaniu pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
 • wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


Druki i formularze (przykładowe):

 1. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków dotyczący rozwiązania stowarzyszenia
 3. Lista obecności z Walnego Zebrania Członków
 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia
 5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia
 6. Wniosek o wykreślenie z ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego
 7. Lista członków stowarzyszenia 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.