Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Jak założyć/zlikwidować organizację

LIKWIDACJA KLUBU SPORTOWEGO / UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713)
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). 


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Uczniowskie Kluby Sportowe


Termin realizacji:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z załącznikami, w szczególnych wypadkach do 60 dni


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji Klubu;
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności;
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu, która zawiera informacje: o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego;
 4. Lista członków Klubu na dzień podjęcia uchwał przez Walne Zebranie Członków;
 5. Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu;
 6. Sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji)


Opłaty: opłata skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Składanie dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, parter budynku, pokój nr 4, lub na platformie ePUAP.

Odbiór dokumentów:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225.

Informacja:
tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871.


Procedura załatwienia sprawy:

I. Jeżeli członkowie Klubu chcą, aby Klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na Walnym Zebraniu Członków Klubu:

 1. sporządzić protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu (w tym o wyznaczeniu likwidatora/ów, o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Klubu) zgodnie z zapisami Statutu Klubu;
 2. sporządzić listę obecności;
 3. sporządzić listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu.

II. Następnie likwidator: 

1. pisemnie zawiadamia Starostę Tczewskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu oraz dołącza:

 • protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętą uchwałą o rozwiązaniu Klubu,
 • listę obecności,
 • listę członków Klubu na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu,

2. podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy Starostwa Powiatowego w Tczewie na ok. 3 tygodnie).

III. Ponadto likwidator:
1. sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

2. ustala listę wierzycieli i dłużników;

3. przystępuje do zbycia majątku Klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli (protokół przekazania majątku);

4. dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych; 

5. zawiadamia bank prowadzący obsługę Klubu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);

6. sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

7. sporządza protokół przekazania dokumentów Klubu na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);

8. po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

9. składa wniosek do Starosty Tczewskiego o wykreślenie Klubu z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 • potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, które widniało ok. 3 tygodnie,
 • dowód opłaty skarbowej w wysokości 10zł za wydanie decyzji,

10. po zakończeniu likwidacji Klubu i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.


Uwagi:
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych Klub traci osobowość prawną.


Likwidacja Klubu polega na:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności;
 • zadysponowaniu pozostałego w Klubie mienia;
 • wykreśleniu Klubu z ewidencji prowadzonej przez Starostę po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


Druki i formularze (przykładowe):

 1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu
 2. Protokół z Walnego Zebrania Członków dotyczący rozwiązania Klubu 
 3. Lista obecności z Walnego Zebrania Członków
 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu 
 5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Klubu 
 6. Wniosek o wykreślenie z ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego
 7. Lista członków Klubu

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.