Przejdź do treści

Piątek, 24.3.2017

Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Tryb bezkonkursowy > Jak otrzymać dotację

Jak otrzymać dotację w trybie art.19a

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 roku wprowadziła możliwość stosowania uproszczonej procedury przekazywania środków na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może powierzyć zadanie lub wesprzeć uprawniony podmiot z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przekazanie środków może nastąpić po złożeniu przez uprawniony podmiot oferty, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uzna za celowe realizację danego zadania publicznego. Ustawa (art. 19a) opisuje szczegółowo procedurę trybu uproszczonego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Jest on możliwy do zastosowania pod warunkiem, iż wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł a czas realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni.

Tryb postępowania

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest w dziale: Druki i wzory formularzy.

2.  Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin - nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).

3. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Samorządu na realizację zadania. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco na stronie ngo.powiat.tczew.pl.

4. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

5. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, podlega ocenie formalnej na podstawie karty oferty, której wzór dostępny jest w dziale: Druki i wzory formularzy.

6. Oferta spełniająca wymogi formalne zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl , na stronie http://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.  Każdy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

7. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Samorządu, Zarząd niezwłocznie  przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania.

8. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty i po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego złożoną ofertę, w skład którego wchodzą:
1) przedstawiciel Rady Pożytku;
2) pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;
3) pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.

9. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.2003.96.873, z późn. zm.

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.