Przejdź do treści

Poniedziałek, 5.12.2022

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Konkursy ofert > Jak otrzymać dotację

Jak otrzymać dotację w trybie otwartego konkursu ofert

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej może zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w dwóch formach:

POWIERZANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
Przy powierzaniu administracja publiczna finansuje w całości wykonanie zadania przez dany podmiot. Oznacza to, że dotowany podmiot nie musi zagwarantować udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. W praktyce organy administracji definiują zakres problemu i sposób jego rozwiązania, ogłaszają otwarty konkurs na realizację danego zadania, a następnie powierzają realizację tej wizji wybranemu podmiotowi.

WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
W tym trybie organ administracji publicznej tylko częściowo finansuje wykonanie zadania. Dotowany podmiot musi zagwarantować udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. Przedmiot i warunki konkursu określa samorząd, ale sposób realizacji celu zwykle definiowany jest przez podmiot starający się o dotację, więc pozwala mu to na swobodę w wyborze metod i zakresu działań.

Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.  Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego tj. kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów o sporcie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej „Organizacją”.
Otwarty konkurs ofert ogłasza organ wykonawczy samorządu, w gminach – wójt (burmistrz, prezydent), w powiatach i województwach – zarząd.

Organizacja może również złożyć z własnej inicjatywy ofertę realizacji zadań publicznych. Jeśli organ administracji uzna inicjatywę realizacji danego działania za celową, może ogłosić otwarty konkurs ofert (art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Samorządy mają sporą dowolność w zakresie wyboru przedmiotu konkursu (choć musi się on wpisywać w katalog ich zadań), dzięki czemu mogą przyznać dotacje na projekty odpowiadające na realne lokalne potrzeby i uwzględniające specyfikę lokalnych organizacji i innych uprawnionych podmiotów. Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi.

ETAPY PROCEDURY KONKURSOWEJ

ETAP I – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl,  na stronie internetowej Urzędu https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, a w przypadku zadań finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  http://pcpr.tczew.pl.
Ogłoszenie o konkursie może się ukazać także w prasie (lokalnej lub regionalnej), ale nie jest to obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem (od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia).

Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

 • rodzaju zadania, które ma być dotowane;
 • wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
 • terminie składania ofert - którego nie można przekroczyć;
 • zasadach przyznawania dotacji;
 • terminach i warunkach realizacji zadania;
 • trybie i kryteriach wyboru ofert;
 • zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

ETAP II – rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy

1. Oferty złożone przez Organizacje opiniują komisje konkursowe powołane uchwałą Zarządu do oceny ofert z określonego zakresu zadań. Skład komisji konkursowej publikowany jest w dziale: Komisje Konkursowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele Zarządu, w tym co najmniej jedna osoba z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy, oraz co najmniej dwie osoby wskazane przez Organizacje.
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli Organizacji do składu komisji konkursowych na dany rok przygotowuje komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Informacja o naborze publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie internetowej Urzędu https://ngo.powiat.tczew.pl oraz  na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Zarząd przed podjęciem uchwały w sprawie powołania właściwej komisji konkursowej zasięga opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu, i Rady Organizacji Powiatu Tczewskiego, a w przypadku powoływania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych również Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w sprawie wskazanych do składu komisji konkursowych przedstawicieli Organizacji.
Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje, jeżeli:

 • żadna Organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu postępowania administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez Organizacje biorące udział w konkursie. 

W przypadku, gdy Organizacje nie wskażą swoich przedstawicieli, Zarząd powołuje komisje  konkursowe w składzie co najmniej trzyosobowym.
W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca przewodniczącego wybierana przez obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej zwykłą większością głosów. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w jej posiedzeniach bierze udział co najmniej 50 % członków. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności osoby zastępującej przewodniczącego. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane. Praca członków komisji konkursowych ma charakter społeczny.

2. Oferty, przed przekazaniem do właściwej komisji konkursowej, podlegają ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwej komórki organizacyjnej.

3. Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie kart oceny, których wzory zostały określone uchwałą Zarządu i dostępne są w dziale: Druki i wzory formularzy.

W kartach przyjęto następujące kryteria oceny, spośród których Zarząd w ogłoszeniu konkursowym wskazuje kryteria obowiązujące w danym konkursie.

Kryteria oceny formalnej:

 • ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 • ofertę złożył uprawniony podmiot,
 • proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
 • ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
 • oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wpłaty i opłaty adresatów zadania, prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego,
 • oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu finansowego,
 • formularz oferty został prawidłowo wypełniony,
 • oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 • oferta posiada wymagane załączniki.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),
 • adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt),
 • planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt),
 • zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt),
 • spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt)
 • kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt)
 • innowacyjność zadania (0 lub 1 pkt),
 • spójność kosztorysu z opisem  poszczególnych działań i harmonogramem (0-3 pkt),
 • realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),
 • udział dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt),
 • udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt),
 • udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt),
 • zasoby rzeczowe nieujęte w kosztorysie - dot. sytuacji, w których kalkulacja przewidywanych kosztów nie obejmowała wyceny wkładu rzeczowego (0-3 pkt),
 • doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt),
 • oferta wspólna (0 lub 2 pkt).

Kryteria oceny końcowej:

 • oferta kompletna w dniu złożenia – nie wymagała uzupełnień (+1 pkt),
 • uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej,
 • zgłoszono zastrzeżenia do sposobu realizacji zadań/zadania w roku złożenia oferty lub roku poprzednim (- 3 pkt),
 • organizacja nie otrzymała w roku złożenia i w 2 latach poprzedzających rok złożenia oferty dofinansowania z budżetu Powiatu Tczewskiego w dziedzinie objętej konkursem (+1 pkt).

W przypadku zgłaszania ofert w oparciu o system informatyczny formularze są zgodne ze stosowanym systemem informatycznym. Zarząd Powiatu w ogłoszeniu o konkursie wskazuje obowiązujące kryteria, co uwzględnia się w formularzu systemu informatycznego.

4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię właściwej komisji konkursowej.

5. Wyniki konkursu publikowane są niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl,  na stronie internetowej Urzędu https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, a w przypadku zadań finansowanych ze środków PFRON dodatkowo na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  http://pcpr.tczew.pl.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera:

 • nazwę oferenta,
 • nazwę zadania publicznego,
 • wysokość przyznanych środków publicznych.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Po ogłoszeniu wyników Urząd, jak najszybciej musi zawrzeć ze zwycięskimi Organizacjami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

ETAP III – realizacja zadania przez Organizację i nadzór administracji publicznej nad jego realizacją.

Samorząd zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

 • stopnia realizacji zadania;
 • efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
 • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Organizacje zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

ETAP IV – rozliczenie zadania i dotacji przeznaczonej na jego realizację.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu.

Wzory formularzy, w tym: wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania, określone są w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego i dostępne są w dziale: Druki i wzory formularzy. W dziele tym znajdują się również inne wzory formularzy wykorzystywane w postępowaniu konkursowym.

OFERTA WSPÓLNA

Dwie lub więcej Organizacji może złożyć w konkursie ofertę wspólną. Możliwość taką przewiduje art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oferta wspólna musi wskazywać, jakie działania podczas realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne Organizacje oraz opisywać sposób reprezentacji Organizacji składających ofertę wobec organu administracji publicznej.
Jeśli oferta złożona przez dwie lub więcej Organizacji uzyska dofinansowanie, Organizacje muszą zawrzeć ze sobą umowę, w której określone zostaną zadania i obowiązki każdej z nich podczas realizacji zadania publicznego. Umowę tę załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
Taką umowę najlepiej zawrzeć na etapie składania oferty do samorządu, by przy ewentualnym przyznaniu dotacji nie trzeba było prowadzić negocjacji z partnerem.
Organizacje składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania zapisane w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.2003.96.873, z późn. zm.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.