Przejdź do treści

Poniedziałek, 5.12.2022

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Program współpracy > Wieloletni > Aktualny

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2024

Załącznik do Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 listopada 2019 r.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY

POWIATU TCZEWSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI

W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA LATA 2020 – 2024

 

§ 1. [Słownik pojęć]

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie o pożytku – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) powiecie – rozumie się przez to powiat tczewski jako terytorium;

3) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Tczewski jako jednostkę samorządu terytorialnego;

4) Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Tczewskiego;

5) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tczewskiego;

6) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Tczewie;

7) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to jednostki organizacyjne Powiatu Tczewskiego i wydziały Starostwa Powiatowego w Tczewie;

8) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) Radzie Pożytku – rozumie się przez to Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego;

10) Radzie Organizacji – rozumie się przez to Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego;

11) Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych – rozumie się przez to Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

12) Radzie Sportu – rozumie się przez to Powiatową Radę Sportu;

13) Radzie Rynku Pracy – rozumie się przez to Powiatową Radę Rynku Pracy w Tczewie;

14) PFRON – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) koordynatorze ds. współpracy z organizacjami – rozumie się przez to koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

16) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

17) zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

18) programie – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024;  

19) rocznym programie współpracy – rozumie się przez to program współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok;

20) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej dostępny na stronie https://bip.powiat.tczew.pl;

21) stronie NGO – rozumie się przez to stronę internetową Powiatu Tczewskiego dedykowaną organizacjom pozarządowym https://ngo.powiat.tczew.pl.

§ 2. [Zakres podmiotowy współpracy]

 1. Podmiotami programu są, z jednej strony organy Powiatu a z drugiej organizacje.
 2. W realizacji programu po stronie Powiatu uczestniczą:

1) Rada i jej komisje – w zakresie wytyczania celów, zakresu i zasad współpracy z organizacjami;

2) Zarząd – w zakresie realizacji współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom w ramach priorytetów ustalonych przez Radę;

3) poszczególne  komórki organizacyjne;

4) koordynator ds. współpracy z organizacjami;

5) Rada Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu;

6) Rada ds. Osób Niepełnosprawnych;

7) Rada Sportu;

8) Rada Rynku Pracy;

9) zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;

10) inne zespoły o charakterze doradczo-inicjatywnym, o ile zostaną utworzone.

3. W realizacji programu po stronie organizacji uczestniczą:

1) organizacje realizujące swoje cele statutowe na rzecz mieszkańców powiatu;

2) Rada Organizacji.

§ 3. [Cel główny i cele szczegółowe programu]

 1. Celem głównym programu jest rozwój współpracy Powiatu z organizacjami na rzecz efektywniejszej realizacji zadań Powiatu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.
 2. Cele szczegółowe współpracy, o której mowa w ust. 1, to:

1) poszerzenie obszarów współdziałania Powiatu z organizacjami w różnorodnych formach i zakresach z wykorzystaniem dostępnych procedur;

2) wzrost efektywności działania i potencjału instytucjonalnego Powiatu i organizacji dla skutecznej realizacji zadań publicznych;

3) wzmocnienie niezależności organizacji poprzez wsparcie różnorodnych form przedsiębiorczości społecznej;

4) wzmocnienie systemu wsparcia tworzonego przez i dla organizacji, w szczególności poprzez zwiększenie dostępności do potrzebnych usług oraz infrastruktury;

5) podejmowanie inicjatyw realizowanych w partnerstwie;

6) wspieranie procesu zaangażowania sektora prywatnego w działania społeczne;

7) zwiększenie zaangażowania mieszkańców powiatu we współtworzeniu polityk publicznych.

§ 4. [Zakres przedmiotowy i zasady współpracy]

 1. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami jest realizacja zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku, o ile są one zadaniami własnymi Powiatu oraz są zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi.
 2. Współpraca Powiatu z organizacjami odbywa się przede wszystkim w zakresie priorytetowych zadań publicznych określanych corocznie w rocznym programie współpracy i może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.
 3. Współpraca Powiatu z organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności podejmowanych działań, suwerenności stron, uczciwej konkurencji, partycypacji obywatelskiej oraz solidarności.

§ 5. [Okres i sposób realizacji programu]

 1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku w oparciu o roczne programy współpracy.
 2. Wdrażanie programów koordynuje Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

§ 6. [Wysokość środków planowanych na realizację programu]

 1. Każdego roku w rocznym programie współpracy zostanie określona kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w danym roku budżetowym.
 2. Wysokość środków finansowych na dany rok planowana będzie w miarę możliwości na poziomie roku poprzedniego (pożądany jest stopniowy wzrost wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w kolejnych latach) – nie dotyczy to środków przeznaczonych na realizację zadań jednorazowych i/lub związanych z obchodami rocznicowymi oraz środków zewnętrznych, takich jak: budżet państwa, środki PFRON, środki Funduszy Europejskich.
 3. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach określi Rada w uchwałach stanowiących o budżecie Powiatu oraz o podziale środków pochodzących z PFRON.

§ 7. [Sposób oceny realizacji programu]

 1. Realizacja programu będzie poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działanie mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
 2. Celem ewaluacji będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie współpracy.
 3. Ocena realizacji programu przeprowadzona będzie na podstawie wskaźników oceny określanych corocznie w rocznym programie współpracy. 
 4. Zarząd w terminie do 31 maja 2025 roku przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu. Informacja o miejscu i terminie sesji Rady, podczas której będzie przedstawione sprawozdanie, zostanie opublikowana na stronie NGO.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu opublikowane będzie w BIP i na stronie NGO.

§ 8. [Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji]

 1. Prace nad niniejszym dokumentem zainicjowano w maju 2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie NGO oraz przesłanie do organizacji figurujących w bazie kontaktów poczty elektronicznej Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON zaproszenia do składania  propozycji zapisów.
 2. Informację o rozpoczęciu prac projektowych oraz o możliwości zgłaszania propozycji zapisów przekazano również do właściwych  komórek organizacyjnych oraz powiatowych zespołów  doradczo-inicjatywnych.
 3. Na podstawie złożonych propozycji zapisów oraz po przedyskutowaniu z Radą Organizacji założeń do programu, komórka organizacyjna odpowiedzialna za opracowanie programu przygotowała projekt programu do konsultacji.
 4. W kolejnym kroku projektowany dokument przekazano do akceptacji Zarządu, a następnie przekazano do konsultacji społecznych.
 5. Konsultacje prowadzono zgodnie z ustawą o pożytku oraz uchwałą Nr LII/328/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 6. Konsultacje prowadzono w okresie od 29 lipca 2019 r. do 20 września 2019 r.
 7. Zastosowane formy konsultacji:

1) wgląd do konsultowanego projektu programu w siedzibie Starostwa wraz z możliwością przedstawienia swoich uwag i opinii na piśmie;

2) przesłanie konsultowanego projektu programu pocztą elektroniczną do Rady Organizacji oraz Rady ds. Osób Niepełnosprawnych;

3) przesłanie projektu programu pocztą elektroniczną na adres organizacji figurujących w bazie kontaktów poczty elektronicznej komórki odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;

4) zamieszczenie projektu programu w BIP, na stronie powiatowej oraz stronie NGO z jednoczesnym zaproszeniem do udziału w prowadzonych konsultacjach i wskazaniem możliwości zgłaszania uwag i opinii.

8. W okresie trwających konsultacji wpłynęły dwie uwagi/propozycje zapisów do programu, które zostały uwzględnione w projekcie programu. Podsumowanie konsultacji opublikowano na stronie NGO.

9. Po wprowadzeniu zgłoszonych i uznanych uwag/propozycji zapisów do programu, Zarząd przekazał dokument do zaopiniowania przez Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Radę Sportu oraz Radę Rynku Pracy.

10. Wydane opinie zostały załączone do przedstawionego Radzie projektu programu.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

Zmiany w niniejszym programie wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.