Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na 2021 rok (PCPR)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.


Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza – karty zgłoszenia kandydata.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 113, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszego Centrum: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew lub poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.tczew.pl (decyduje data wpływu).
 4. W przypadku zgłoszenia osób z organizacji pozarządowych złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej.
 5. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie NGO – http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe oraz na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – http:/pcpr.tczew.pl i na tablicach ogłoszeń tych instytucji.

 

Tryb pracy komisji konkursowej:

 1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, które będą odbywały się
  w godzinach pracy urzędu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.
 3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.
 4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.
 5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.
 6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 7. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów działu I rozdziału 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 58 530 44 40, e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl.