Nowy tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 1 grudnia 2016 r. wejdzie w życie uchwała Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3737).
Uchwała ta zastąpi dotychczas obowiązującą uchwałę Nr XXVII/163/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 3669).


Najistotniejsze zmiany w nowym trybie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 1. Wydłużono okres kadencji Rady z 2 do 3 lat.
 2. Wprowadzono zmiany w składzie Rady - Rada składa się z dziesięciu członków, to jest:
  - dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Tczewskiego wskazanych w uchwale Rady Powiatu Tczewskiego,
  - dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Tczewskiego wskazanych w uchwale Zarządu Powiatu Tczewskiego,
  - sześciu przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na  terenie powiatu tczewskiego spośród zgłoszonych kandydatów, w tym do dwóch wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego oraz pozostałych wybranych w drodze głosowania.
 3. Wprowadzono wymóg pozyskania przez osobę kandydującą do składu Rady co najmniej dwóch rekomendacji pochodzących od innych organizacji.
 4. Zrezygnowano z funkcji sekretarza - prezydium Rady będzie składać się z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 5. Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewni właściwa komórka organizacyjna Starostwa, protokoły z obrad Rady, w przypadku posiedzeń odbywających się w miejscu i w godzinach pracy urzędu, będzie sporządzał wyznaczony pracownik,  natomiast w przypadku posiedzeń odbywających się poza siedzibą urzędu lub po godzinach pracy urzędu będzie sporządzał wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie członek Rady.

Kadencja obecnej Rady kończy się w lutym 2017 r. Przewidywany termin ogłoszenia wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną, tym razem trzyletnią 2017-2020 kadencję, przypada na miesiąc styczeń 2017.

Wtorek, 22 listopada 2016 r. 

 

Załączniki