Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Podaje się do publicznej wiadomości, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2020 Starosty Tczewskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  na Koordynatora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi powołano

Barbarę Sinkiewicz – Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Dane kontaktowe: tel. 58 7734916, e-mail: bsinkiewicz@powiat.tczew.pl


Do zadań i kompetencji Koordynatora ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy: 

 1. Koordynacja realizacji wytycznych wynikających z programu współpracy Powiatu Tczewskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Czuwanie nad prawidłowością realizacji zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Tczewskiego, komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Tczewie i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu rozwoju współpracy na rzecz efektywniejszej realizacji zadań Powiatu i zaspakajania potrzeb jego mieszkańców.
 4. Przygotowywanie projektów programu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejne lata.
 5. Koordynacja przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
 6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji programów współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Przekazywanie informacji pomiędzy Starostwem Powiatowym w Tczewie a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczących planowanych kierunków działania w celu zharmonizowania tych działań.
 8. Bieżące przekazywanie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego istotnych dla nich informacji, w tym w szczególności o możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzoną działalność statutową.
 9. Współpraca przy redagowaniu zakładki dedykowanej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na stronie internetowej https://powiat.tczew.pl.
 10. Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, innych formach wymiany doświadczeń oraz w pracach zespołów roboczych w zakresie tematyki współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 11. Inicjowanie i/lub organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji dedykowanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 12. Monitorowanie zmian aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych.
 13. Obsługa organizacyjna i techniczna Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu tczewskiego.