Przejdź do treści

Niedziela, 2.10.2022

Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Komunikat o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Masz stowarzyszenie/ fundację złóż oświadczenie

Szanowni Państwo,


ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy.

Starosta Tczewski, który na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) - 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) - 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach pełni nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Tczewie, ul. Piaskowa 2.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, II piętro, pokój nr 221, 222, 225; tel. (58) 77 34 914, (58) 77 34 978 lub (58) 77 34 871. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuObszary ryzyka

działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w przypadku:

-        działalności fundacji/stowarzyszeń zagranicznych mających siedzibę za granicą i tworzących przedstawicielstwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Zagraniczne ugrupowania terrorystyczne mogą podszywać się pod legalne podmioty, jak np. fundacje/stowarzyszenia i pozyskiwać fundusze na cele o charakterze terrorystycznym.

 

-        powiązań osobowych z państwami wysokiego ryzyka;

Fundacje/stowarzyszenia mające kontakty z podmiotami pochodzącymi z krajów podwyższonego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Rozporządzenie delegowane Komisji UE 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz lista FATF).

 

-        udzielania pomocy humanitarnej na obszarach obarczonych dużym ryzykiem ;

Fundacje/stowarzyszenia świadczące pomoc humanitarną na obszarach obarczonych dużym ryzykiem, gdzie mają miejsce konflikty zbrojne, bądź są obecne niepaństwowe grupy zbrojne lub osoby będące terrorystami. Konkretne zagrożenia zależą od wielu czynników, m.in. od profesjonalizmu organizacji typu non-profit czy też sytuacji w kraju, w którym jest świadczona pomoc, w tym od politycznej dynamiki danego konfliktu.

 

-        reprezentowania fundacji/stowarzyszenia przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (ang. PEP – Politically Exposed Persons). Na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG należy zidentyfikować czy w skład zarządu lub innego organu zarządzającego wchodzą osoby o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, pkt 11 i 12 ustawy.

 

-        powiązań osobowych członków zarządu fundacji/stowarzyszenia z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

 

-        prowadzenia działalności pod adresem tzw. biura wirtualnego;

 

-        podjęcia przez fundację/stowarzyszenie działalności gospodarczej niezgodnej ze statutem;

 

-        licznych źródeł pozyskiwania funduszy;

Liczne źródła pozyskiwania funduszy umożliwiają transferowanie wartości majątkowych pochodzących z nielegalnej działalności do organizacji typu non-profit w celu ich wyprania. Na przykład środki pieniężne uzyskane w wyniku przestępstwa, wpłacane jako darowizny podstawionych lub nieistniejących osób fizycznych lub prawnych, mogą być następnie – w legalny sposób – transferowane na rzecz konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych, zgodnie z celami wskazanymi w statucie organizacji.

 

-        wykorzystywania sposobów gromadzenia środków pieniężnych ułatwiających ukrycie źródeł ich pochodzenia i tożsamości rzeczywistych darczyńców (np. zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych);

 

-        wykorzystywania nowych narzędzi technologicznych;

Fundacje/stowarzyszenia wykorzystujące do pozyskiwania funduszy nowe narzędzia technologiczne sprzyjające ukryciu źródeł ich pochodzenia, takie jak „crowdfunding” czy „blockchain”.

 

-        braku ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych o fundacji/stowarzyszeniu, czy prowadzi działalność zgodną ze swoim statutem;

 

-        braku informacji na temat końcowego wykorzystania funduszy;

 

-        krótkiego okres funkcjonowania;

 

-        uzyskania negatywnych informacji o działalności fundacji/stowarzyszenia;

 

-        zawieszenia zarządu fundacji i wyznaczenia zarządcy przymusowego (art. 14 ustawy o fundacjach);

 

-        zidentyfikowania w sprawozdaniu z działalności fundacji informacji pozwalających negatywnie ocenić prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z ustawy (art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach).

  

Ponadto zalecane jest bieżące śledzenie publikacji i komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.