Przejdź do treści

Czwartek, 25.5.2017

Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Konkursy ofert > Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów

Zgodnie z uchwałą Nr 128/423/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r.
ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2017 roku wkładu własnego organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych projektów.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
Termin składania ofert: od 29 maja 2017 r. do 10 października 2017 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania środków budżetowych.
Treść ogłoszenia poniżej.

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE W 2017 ROKU WKŁADU WŁASNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. W ramach konkursu wspierane będą zadania publiczne Powiatu Tczewskiego, których realizacja w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, nastąpi w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31 grudnia 2017 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

3. Z budżetu Powiatu Tczewskiego na realizację zadania/zadań zamierza się przeznaczyć kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

4. W 2016 roku na ten cel przeznaczono kwotę 10.000 zł. Dotacji udzielono czterem podmiotom, to jest:
1) Stowarzyszeniu „Szlaki Kulturowe” z siedzibą w Subkowach na realizację zadania: Stworzenie koncepcji rozwoju Drogi Pelplińskiej i Człuchowskiej w ramach Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, wysokość dotacji: 1.760,00 zł;
2) Towarzystwu Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: XVI Jarmark Cysterski w Pelplinie, wysokość dotacji: 1.880,00 zł;
3) Pomorskiemu Centrum Terapeutyczno-Prawnemu z siedzibą w Sierakowicach na realizację zadania: Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna pokrzywdzonym przestępstwem, wysokość dotacji: 4.360,00 zł;
4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „PIĄTKA” przy Szkole Podstawowej nr 5 z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Słoneczny obóz rekreacyjno-sportowy, wysokość dotacji: 2.000,00 zł.

Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

5. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które realizują projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

6. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Powiatu nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania objętego dofinansowaniem, powstałego i poniesionego w okresie pomiędzy 45. dniem od dnia złożenia oferty a 31.12.2017 r.

7. W sytuacji gdy działania oferenta wykraczają  poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kalkulacji.

8. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej – według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), z zastrzeżeniem ust. 9.

9. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego poszerzono katalog oświadczeń w zakresie posiadanego nr rachunku bankowego oraz realizacji zadania z zachowaniem zasad legalności, gospodarności i celowości. Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy. Podmiot składający ofertę na formularzu wygenerowanym z innej strony aniżeli ze strony http://bip.powiat.tczew.pl lub http://ngo.powiat.tczew.pl zobowiązany jest do uzupełnienia oferty o wymagane oświadczenia.

10. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

11. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

12. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym –  aktualny odpis z innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;
3) kopię wniosku złożonego do instytucji grantodawczej;
4) informację z instytucji grantodawczej potwierdzającą przyznanie dotacji w ramach złożonego projektu lub kopię umowy zawartej z tą instytucją o przyznaniu dotacji.

13. Załączone do oferty kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem, jednakże osoby oceniające ofertę mogą zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a oceniający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Termin i miejsce składania ofert

14. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, w terminie od 29 maja 2017 r. do 10 października 2017 r. do godz. 15:00 (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa), z zastrzeżeniem ust. 15.

15. W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 10 października 2017 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

16. Na kopercie należy podać nazwę oferenta oraz rodzaj zadania: „Konkurs ofert 2017 - dofinansowanie wkładu własnego”. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert będą odrzucone bez otwarcia.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

17. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

18. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego i opublikowane są na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

19. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:
a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) ofertę złożył uprawniony podmiot,
c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
e) oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania świadczenia pieniężne od odbiorców, prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego,
f) oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu finansowego i/lub osobowego,
g) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,
h) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
i) oferta posiada wymagane załączniki;

2) kryteria oceny merytorycznej:
a) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),
b) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt),
c) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt),
d) zakładane  rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt),
e) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt),
f) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania  (0-3 pkt),
g) spójność kosztorysu z opisem  poszczególnych działań i harmonogramem (0-3 pkt),
h) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),
i) udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt),
j) udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt),
k) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt);

3) kryteria oceny końcowej:
a) oferta kompletna w dniu złożenia – nie wymagała uzupełnień (+1 pkt),
b) uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 38 pkt),
c) zgłoszono zastrzeżenia do sposobu realizacji zadań/zadania w roku złożenia oferty lub roku poprzednim (-3 pkt).

20. Ocenę formalną przeprowadzi pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.

21. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie oferty do zaopiniowania przez właściwą komisję konkursową.

22. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do oferty i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Komisja konkursowa może nie rekomendować do dofinansowania oferty, która w podsumowaniu kryteriów oceny końcowej uzyskała poniżej 24 punktów.

23. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie mają wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

24. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na bieżąco, w terminie 45 dni od dnia złożenia oferty – do wyczerpania środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków, w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

25. Informacje o wyborze ofert będą zamieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

26. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

27. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

28. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnego z obowiązującym wzorem w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

29. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Postanowienia końcowe

30. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może dokonać jej aktualizacji.

31. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowej 2, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: zdrowie@powiat.tczew.pl.

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.